ДПА З БІОЛОГІЇ ДЛЯ 11 КЛАСУ

                                                                     РОБОТА
                                                                         На державну підсумкову атестацію
З____________________________________
                                                                      За курс основної школи
Учня (учениці)___________________класу
_____________________________________
______________________________________
______________________________________
                                                                           Варіант №___________


А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г
1 7 13 19
2 8 14 20
3 9 15 21
4 10 16 22
5 11 17 23
6 12 18 24

               25                                                                                                                        26
А Б В Г Д А Б В Г Д
1 1
2 2
3 3
4 4

27


Голова атестаційної комісії  ___________       _______________________________________
Вчитель, що атестував         ___________        _______________________________________
Члени атестаційної комісії  ____________        ______________________________________
                                             _____________        ______________________________________

ВАРІАНТ 1
Перша частина
А Б В Г

1.За допомогою мікроскопа учні вивчають будову нейрона. Укажіть рівень організації об’єкта, що розглядається.
А) біосферний;  Б) популяційно – видовий; В) клітинний; Г) молекулярний.
А Б В Г

2. До складу гормону щитоподібної залози тироксину входить хімічний елемент:
А) йод;   Б.)бром;   В.)Сульфур;   Г) Аргентум.
А Б В Г

3. До складу АТФ входить … залишків ортофосфатної кислоти:
А) один;    Б) три;    В) шість;    Г) дев’ять.
4. Мітоз має важливе біологічне значення тому, що
А Б В Г

А.)є основним механізмом утворення гамет;  Б) забезпечує збереження хромосомного набору;  В)забезпечує редукцію хромосомного набору;      Г) забезпечує комбінативну мінливість.
5. Назвіть рослину, яка розмножується спорами.
А Б В Г

А) яблуня дика;                                       Б) сосна звичайна;                                                                    В) щитник чоловічий;                            Г) конвалія травнева.
6. Виберіть хімічний мутаген:
А Б В Г

А.) вірус; Б.) бензопірен; В)йодована сіль; Г)іонізуюче випромінювання.
7.Першою ланкою ланцюгів живлення в біогеоценозах є
А Б В Г

А) редуценти;                                                Б)продуценти;                                                                         В) консументи І порядку;                             Г.)консументи ІІ порядку.
8. Хімічні елементи P, K, Ca, Cl, Mn належать до групи:
А Б В Г

А)макроелементів;                                           Б) мікроелементів;                                                               В) органогенних елементів;                            Г) ультрамікроелементів.
А Б В Г

9. Елемент, який зумовлює червоний колір крові – це
А.) бром ;  Б) ферум;     В) Сульфур;    Г) Аргентум.
А Б В Г

10. Укажіть вуглевод, який входить до складу клітинної стінки грибів і зовнішнього скелету членистоногих:
А) крохмаль;    Б)глікоген;    В) муреїн;    Г) хітин.

А Б В Г

11. Двомембранною органелою є
А)мітохондрія;  Б)рибосома;  В) лізосома;  Г) комплекс Гольджі.
12. Проявом вегетативного розмноження є
А Б В Г

А) поділ евглени зеленої навпіл; Б) множинний поділ малярійного плазмодія; В) розмноження суниці вусами;                                                   Г) розмноження хвоща спорами.

Друга частина
13. Клітинна  стінка  рослинного організму містить (1), а в цитоплазмі накопичується (2).
А Б В Г

А)1 – муреЇн, 2 – крохмаль;          Б) 1 – целюлозу, 2 – глікоген;                            В)1 – целюлозу, 2 – крохмаль;     Г) 1 – хітин, 2 – глікоген.
А Б В Г

14. Молекула іРНК містить 50 аденілових (А), 60 урацилових (У), 40 цитидилових (Ц), і 70 гуанілових (Г) залишків азотистих (нітратних) основ. Визначте число тимідилових (Т) залишків відповідного гена.
А) 50;     Б)90;     В)110;     Г)130.
15. Реакцією матричного синтезу серед перелічених є
А Б В Г

А) синтез АТФ на кристах мітохондрій;  Б) засвоєння СО2 в темнову фазу фотосинтезу;         В) утворення поліпептидного ланцюга на рибосомі;  Г)синтез вуглеводів гладенькою ЕПС.
А Б В Г

16. Два учні розглядали схему життєвого циклу бджоли медоносної. Перший стверджував, що тварина має простий життєвий цикл. Другий учень висловив думку, що розвиток бджоли відбувається з неповним перетворенням. Хто з них правий?
А) лише перший;  Б) лише другий;  В) обидва праві;  Г) обидва неправі.
16. Рушійною силою еволюції Ж. – Б. Ламарк вважав
А Б В Г

А) внутрішнє прагнення організму до прогресу;  Б) боротьбу живих організмів за існування;  В0 процес виживання  найбільш пристосованих до умов існування;   Г) добір людиною організмів з найбільш корисними для неї ознаками.        
17. Озоновий шар атмосфери захищає біосферу від
А)гамма-променів;  Б)УФ променів;  В) космічного випромінювання; Г) втрати кисню.
А Б В Г


А Б В Г

18. У карооких батьків перша дитина народилася блакитноокою (зважте на те, що блакитноокість – рецесивна ознака). Яка ймовірність того, що друга дитина теж матиме блакитні очі?
А) 25%;     Б) 50%;     В)75%;      Г)100%.
19. Профілактичне щеплення забезпечило імунітет проти інфекційної хвороби. Укажіть, що вводять в організм людини під час щеплення?
А Б В Г

А) готові антитіла;                        Б) інтерферон;                                                             В) ослаблений збудник;                    Г) антибіотик.
20. Проаналізуйте твердження щодо розвитку мухи кімнатної та вкажіть правильні:            І – розвиток відбувається без перетворення;  ІІ – розвиток з неповним перетворенням;     ІІІ – розвиток відбувається з утворенням личинкової стадії.
А Б В Г

А) лише І;   Б)лише ІІІ;   В) ІІ і ІІІ;   Г) жодного правильного.
А Б В Г

21. Чисту первинну продукцію екосистем створюють
А) гриби;                                                                   Б) тварини;                                                                                     В) усі організми одного біогеоценозу;                   Г) тільки рослини.
А Б В Г

22. Непрямий розвиток характерний для
А) хрящових риб;   Б) земноводних;   В)плазунів;   Г) ссавців.

Третя частина
23. Метелик в екологічній піраміді
А Б В Г

А) може займати будь-який рівень;                                                             Б)завжди перебуває на другому рівні;                                                       В)займає будь-який рівень, крім першого;                                                                            Г)живиться виключно тваринною їжею.
А Б В Г

24. Виберіть правильні твердження щодо загальних рис пристосованості рака річкового та окуня річкового до водного середовища : І – мають обтічну форму тіла;  ІІ – органами дихання є зябра;   ІІІ – органами руху є грудні плавці.
А) лише І;       Б) лише ІІ;       В) І і ІІ;      Г)ІІ і ІІІ.
25. Установіть відповідність стадії ембріонального розвитку (1-4) її результату (А-Д).
1 дробіння                    А утворення бластули
А Б В Г Д
1
2
3
4
2 гаструляція                Б утворення зиготи
3 запліднення               В утворення двошарового зародка
4 органогенез               Г формування систем органів
                                      Д формування статевих клітин


26. Установіть відповідність між білком (1-4) та функцією, яку він виконує (А-Д).
1 гемоглобін             А рухова
А Б В Г Д
1
2
3
4
2 трипсин                  Б сигнальна
3 міозин                     В каталітична
4 колаген                   Г структурна
                                   Д транспортна
27. На зіпсованому шматку хліба утворився сірий пухнастий наліт зі специфічним неприємним запахом. Наведіть характеристику явища, яке спричинило ушкодження харчового продукту.
Організм, який створив наліт, належить до царства Спосіб живлення організму Серед компонентів біогеоценозу він належить до
1.Рослини 1. автотрофний 1. продуцентів
2. Тварини 2. гетеротрофний 2. консументів
3. Гриби 3. міксотрофний 3. редуцентівЧетверта частина
А. Поясніть біологічне значення статевого і нестатевого розмноження.
Б. Обгрунтуйте вибір вами певної точки зору щодо виникнення життя на Землі.ВАРІАНТ 2
Перша частина
1 Укажіть ознаку, яка відрізняє яйцеклітину від інших клітин людського організму.
А Б В Г

А) відсутність ядра;                     Б) здатність до запліднення;                                    В) куляста форма;                        Г) наявність мембрани
А Б В Г

2. Укажіть харчовий продукт, який виробляють з використанням молочнокислих бактерій.
А) хліб;    Б) вино;    В) йогурт;    Г) олія.
3. Гомологічними називають
А Б В Г

А) Будь-які хромосоми диплоїдного набору;                                                 Б). хромосоми, що утворилися в результаті мітотичного поділу;              В) хромосоми, однакові за будовою і набором генів;                                    Г) хромосоми, що знаходяться в статевих клітинах.
 4. Мітоз – спосіб поділу клітин, унаслідок якого в дочірніх клітинах порівняно з материнською кількість хромосом
А Б В Г

А) зменшується удвічі;        Б) дорівнює кількості материнської;                    В) збільшується удвічі;       Г) змінюється безконтрольно.
А Б В Г

5. Який процес забезпечує подвоєння молекули ДНК?
А) транскрипція;   Б) трансляція;   В) кросинговер;   Г) реплікація.
6. Колонія мікроорганізмів, що є потомками однієї клітини з певними ознаками – це
А Б В Г

А) сорт;     Б) порода;     В) штам;     Г) вид.
7. Укажіть екологічний фактор, що належить до антропогенних
А Б В Г

А) іонізуюча радіація;                      Б) землетрус;                                                            В) атмосферний тиск;                    Г) парниковий ефект.
8. Активний транспорт речовин крізь мембрану відбувається
А Б В Г

А) за градієнтом концентрації;   Б) проти градієнта концентрації;        В) незалежно від градієнта концентрації;                                                    Г) за однакової концентрації речовин обабіч мембрани.
9. Укажіть хімічний елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної залози.
А Б В Г

А) флуор;   Б) хлор;   В) йод;   Г) бром.

А Б В Г

10. Укажіть органелу, яка є в бактеріальній клітині.
А) мітохондрія;   Б) хлоропласт;   В) рибосома;   Г) лізосома.
11. Денатурація – це процес
А Б В Г

А). відновлення природної структури білкової молекули.                                                               Б) порушення природної структури білка;                                                         В) втрати білковою молекулою первинної структури.                                     Г) утворення третинної структури білка.
А Б В Г

12 Кількість хромосом у соматичних клітинах самки дрозофіли – 8. Скільки в неї груп зчеплення?
А) 2;       Б) 4;       В) 8;       Г) 16.
Друга частина
А Б В Г

13. Укажіть групу організмів, що з’явилась у процесі історичного розвитку живого раніше за інші, наведені у цьому переліку.
А) птахи;    Б) кишковопорожнинні;    В) комахи;    Г) плауноподібні.

14. Домінантний ген за умови повного домінування фенотипово виявляється
А Б В Г

А) тільки в гомозиготному стані;                                                                    Б) тільки в гетерозиготному стані;                                                             В) як у гомозиготному , так і в гетерозиготному стані ;                             Г )тільки у першому поколінні.
А Б В Г

15. Укажіть тип біоритму, проявом якого є зимова сплячка їжаків.
А) добовий;    Б) сезонний;    В) річний;    Г) віковий.

16. Знайдіть правильну послідовність засвоєння енергії сонячного світла у водній екосистемі.
А Б В Г

А) водорість – короп – щука;       Б) акула – кит – дельфін;                           В) дафнія – черепаха – кит;        Г ) короп – окунь – акула.

17. Якщо в соматичній клітині її власне ядро замінюють на ядро зиготи – це
А Б В Г

А) мутація;    Б) клонування;    В) генна інженерія;    Г) гібридизація.
18. Виберіть твердження, яке правильно характеризує біологічний прогрес.
А Б В Г

А) до біологічного прогресу не приводить спрощення організації;                                             Б) забезпечується виключно змінами, які приводять до підвищення рівня організації;   В) супроводжується збільшенням кількості особин популяції;    Г) супроводжується звуженням ареалу проживання особин популяції.
19. Укажіть тварину, в онтогенезі якої закладається лише два зародкові шари.
А Б В Г

А) ланцетник європейський;        Б) тритон карпатський;                                    В) гідра прісноводна;                   Г) амеба звичайна.
А Б В Г

20. У дуплі дерева, де гніздиться птах, оселилася колонія комах, якими птах не живиться. Комахи живляться рослинною їжею. Назвіть форму біотичних взаємозв’язків між цими двома видами.
А) мутуалізм;    Б) нейтралізм;    В) паразитизм;    Г) квартирантство.

21. Укажіть послідовність об’єктів живої природи, яка ілюструє перехід від нижчого рівня організації до вищого.
А Б В Г

А) хромосома – клітина – листок;    Б) організм – серце – популяція;       В) організм – клітина – тканина;    Г) популяція – клітина – особина.
22. Виберіть серед запропонованих пар аналогічні органи.
А Б В Г

А) плавець дельфіна та риюча кінцівка крота;                                                                                 Б) перетинчасте крило метелика та крило птаха;                                                                 В) надкрила хруща та перетинчасте крило бджоли;                                     Г) пір’я голуба та волосяний покрив мавпи.

Третя частина
А Б В Г

23. Укажіть правильні твердження щодо еволюційних змін двох риб: ската –хвостокола та окуня річкового:   І – скат пристосований до придонного способу життя;  ІІ – окунь пристосований до пересування в товщі води.
А) лише І;    Б) лише ІІ;    В) І і ІІ;    Г) немає правильної відповіді.

24. Назвіть фактор, який Ч. Дарвін визначив як рушійну силу еволюційних процесів.
А Б В Г

А) прагнення організму до прогресу;    Б) зміна умов існування;                В) тренування органа;                           Г) природний добір.

25. Установіть відповідність між структурою певного організму (1 – 4) та її гомологом у будові іншого організму (А -Д).
1 крило птаха                    А кінцівка собаки
А Б В Г Д
1
2
3
4
2 луска ящірки                   Б вусик гороху                              
3 листок пшениці              В волосина кішки
4 корінь квасолі                 Г бульба картоплі
                                            Д коренеплід моркви
26. Установіть відповідність між організмом (1-4) та функціональною групою екосистеми, до якої він належить (А-Д).
А Б В Г Д
1
2
3
4
1 капуста дика                               А продуцент
2 синиця велика                              Б консумент І порядку
3 гусінь білана капустяного         В конумент ІІ порядку
4 яструб малий                              Г консумент ІІІ порядку
                                                        Д редуцент
27.  Лікар-терапевт, генетик і вірусолог проаналізували випадок зараження людини вірусом імунодефіциту. Яких висновків вони дійшли?
Лікар-терапевт Генетик Вірусолог
1 хворий заразився повітряно-крапельним шляхом 1 спадкова інформація вірусу вбудована в ДНК зараженого 1 цей вірус здатен заражати будь-які клітини людини
2 хворий заразився через статевий контакт 2 вірус спричинює геномні мутації у зараженої людини 2 у цього вірусу відсутній капсид
3 хворий заразився через укус зараженої комахи 3 вірусні гени заміщують гени людини 3 цей вірус є РНК-вмісним
Четверта частина
А Поясніть значення спадковості та мінливості й доведіть їхній зв’язок.
Б Обгрунтуйте заходи охорони природи вашого регіону на основі отриманих знань з біології за курс старшої школи.

ВАРІАНТ 3
Перша частина
А Б В Г

1. Кількість хромосом у соматичних клітинах самки дрозофіли – 8. Скільки в неї груп зчеплення?
А) 2;    Б) 4;    В) 8;    Г) 16.
А Б В Г

2.  Укажіть органелу, яка є в бактеріальній клітині.
А) мітохондрія;   Б) хлоропласт;   В) рибосома;   Г) лізосома.
3. Активний транспорт речовин крізь мембрану відбувається
А Б В Г

А) за градієнтом концентрації;   Б) проти градієнта концентрації;        В) незалежно від градієнта концентрації;   Г) за однакової концентрації речовин обабіч мембрани.
4. Колонія мікроорганізмів, що є потомками однієї клітини з певними ознаками – це
А Б В Г

А) сорт;   Б) порода;   В) штам;   Г) вид.
5. Мітоз – спосіб поділу клітин, унаслідок якого в дочірніх клітинах порівняно з материнською кількість хромосом
А Б В Г

А) зменшується удвічі;       Б) дорівнює кількості материнської;                    В) збільшується удвічі;       Г) змінюється безконтрольно.
А Б В Г

6.  Укажіть харчовий продукт, який виробляють з використанням молочнокислих бактерій.
А.)хліб;   Б) вино;   В) йогурт;   Г) олія.
7. Проявом вегетативного розмноження є
А Б В Г

А) поділ евглени зеленої навпіл; Б) множинний поділ малярійного плазмодія; В) розмноження суниці вусами;                                                   Г) розмноження хвоща спорами.

А Б В Г

8. Укажіть вуглевод, який входить до складу клітинної стінки грибів і зовнішнього скелету членистоногих:
А) крохмаль;    Б) глікоген;    В.)муреїн;     Г) хітин.
9.  Хімічні елементи P, K, Ca, Cl, Mn належать до групи:
А Б В Г

А) макроелементів;                                      Б) мікроелементів;                                                         В) органогенних елементів;                        Г) ультрамікроелементів.

10. Виберіть хімічний мутаген:
А Б В Г

А) вірус; Б) бензопірен; В)йодована сіль; Г) іонізуюче випромінювання.

11. Мітоз має важливе біологічне значення тому, що
А Б В Г

А) є основним механізмом утворення гамет;                                                    Б) забезпечує збереження хромосомного набору;                                              В) забезпечує редукцію хромосомного набору;                                                    Г) забезпечує комбінативну мінливість.

А Б В Г

12. До складу гормону щитоподібної залози тироксину входить хімічний елемент:
А) йод;    Б) бром;    В) Сульфур;    Г) Аргентум.

Друга частина
13. Виберіть серед запропонованих пар аналогічні органи.
А Б В Г

А) плавець дельфіна та риюча кінцівка крота;    Б) перетинчасте крило метелика та крило птаха;    В) надкрила хруща та перетинчасте крило бджоли;    Г) пір’я голуба та волосяний покрив мавпи.

А Б В Г

14. У дуплі дерева, де гніздиться птах, оселилася колонія комах, якими птах не живиться. Комахи живляться рослинною їжею. Назвіть форму біотичних взаємозв’язків між цими двома видами.
А) мутуалізм;    Б) нейтралізм;    В) паразитизм;    Г) квартирантство.
15. Виберіть твердження, яке правильно характеризує біологічний прогрес.
А Б В Г

А) до біологічного прогресу не приводить спрощення організації;             Б) забезпечується виключно змінами, які приводять до підвищення рівня організації;   В) супроводжується збільшенням кількості особин популяції;    Г) супроводжується звуженням ареалу проживання особин популяції.16. Знайдіть правильну послідовність засвоєння енергії сонячного світла у водній екосистемі.
А Б В Г

А) водорість – короп – щука;            Б) акула – кит – дельфін;                          В) дафнія – черепаха – кит;              Г) короп – окунь – акула.

17. Домінантний ген за умови повного домінування фенотипові виявляється
А Б В Г

А) тільки в гомозиготному стані;   Б) тільки в гетерозиготному стані;   В)як у гомозиготному , так і в гетерозиготному стані. Г) тільки у першому поколінні

А Б В Г

18. Непрямий розвиток характерний для
А) хрящових риб;   Б) земноводних;   В) плазунів;   Г) ссавців.

19. Проаналізуйте твердження щодо розвитку мухи кімнатної та вкажіть правильні:            І – розвиток відбувається без перетворення;  ІІ – розвиток з неповним перетворенням;     ІІІ – розвиток відбувається з утворенням личинкової стадії.
А Б В Г

А) лише І;   Б) лише ІІІ;   В) ІІ і ІІІ;   Г) жодного правильного.

А Б В Г

20. У карооких батьків перша дитина народилася блакитноокою (зважте на те, що блакитно окість – рецесивна ознака). Яка ймовірність того, що друга дитина теж матиме блакитні очі?
А) 25%;     Б) 50%;     В)75%;      Г)100%.

21. Рушійною силою еволюції Ж. – Б. Ламарк вважав
А Б В Г

А) внутрішнє прагнення організму до прогресу;  Б) боротьбу живих організмів за існування;  В) процес виживання  найбільш пристосованих до умов існування;   Г) добір людиною організмів з найбільш корисними для неї ознаками.
     
        22. Молекула іРНК містить 50 аденілових (А), 60 урацилових (У), 40 цитидилових (Ц), і 70 гуанілових (Г) залишків азотистих (нітратних) основ. Визначте число тимідилових (Т) залишків відповідного гена.
А Б В Г

 А) 50;      Б)90;      В)110;      Г)130.
Третя частина
А Б В Г

23. . Назвіть фактор, який Ч. Дарвін визначив як рушійну силу еволюційних процесів.
А) прагнення організму до прогресу;    Б) зміна умов існування;                В) тренування органа;         Г) природний добір.

А Б В Г

24. Виберіть правильні твердження щодо загальних рис пристосованості рака річкового та окуня річкового до водного середовища : І – мають обтічну форму тіла;  ІІ – органами дихання є зябра;   ІІІ – органами руху є грудні плавці.
А) лише І;     Б) лише ІІ;     В) І і ІІ;    Г) ІІ і ІІІ.


25. Установіть відповідність між тваринним організмом (1-4) і способом його розмноження (А-Д).
А Б В Г Д
1
2
3
4
1 евглена зелена                   А брунькування
2 гідра прісноводна              Б партеногенез
3 малярійний плазмодій      В поділ навпіл
4 дафнія                                 Г копуляція
                                               Д множинний поділ


26. Установіть відповідність між методом селекції (1-4) та його описом (А-Д).
1 аутбридинг          А схрещування близькоспоріднених особин
2 штучний добір     Б вибір для схрещування особин з корисними для людини ознаками
3 інбридинг            В схрещування особин з різних сортів, порід, інколи – видів
4 поліплоїдія           Г явище гібридної сили при неспорідненому схрещуванні
                                 Д кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму
А Б В Г Д
1
2
3
4
27. Визначте назву, особливості будови та функцію органели, зображеної на малюнку

Органела Особливість будови Функція
1 комплекс Гольджі 1 одномембранна 1 розщеплення речовин
2 лізосома 2 двомембранна 2 синтез білків
3 рибосома 3 немембранна 3 збереження спадкової інформації
Четверта частина
А Чи можна акваріум назвати екосистемою? Свою відповідь аргументуйте.
Б Оцініть можливі позитивні й негативні наслідки клонування організмів.ВАРІАНТ 4
Перша частина
А Б В Г

1 Двомембранною органелою є
А.)мітохондрія;  Б) рибосома;  В) лізосома;  Г.)комплекс Гольджі.
А Б В Г

2. Елемент, який зумовлює червоний колір крові – це
А) бром;   Б)ферум;   В) Сульфур;   Г) Аргентум.
А Б В Г

3. Першою ланкою ланцюгів живлення в біогеоценозах є
А) редуценти;                                                Б) продуценти;                                                                        В) консументи І порядку;                             Г) консументи ІІ порядку.
А Б В Г

4. Назвіть рослину, яка розмножується спорами.
А) яблуня дика;                                       Б) сосна звичайна;                                                                  В) щитник чоловічий;                            Г) конвалія травнева.
А Б В Г

5. До складу АТФ входить … залишків ортофосфатної кислоти:
А) один;    Б) три;    В) шість;    Г) дев’ять.
А Б В Г

6. За допомогою мікроскопа учні вивчають будову нейрона. Укажіть рівень організації об’єкта, що розглядається.
А) біосферний;  Б) популяційно – видовий; В) клітинний; Г.)молекулярний.
7. Денатурація – це процес
А Б В Г

А) відновлення природної структури білкової молекули.    Б) порушення природної структури білка;    В) втрати білковою молекулою первинної структури.   Г) утворення третинної структури білка.
А Б В Г

8. Укажіть хімічний елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної залози.
А) флуор;   Б) хлор;   В) йод;   Г.)бром.
А Б В Г

9. Укажіть екологічний фактор, що належить до антропогенних
А) іонізуюча радіація;                    Б) землетрус;                                             В.)атмосферний тиск;                  Г) парниковий ефект.
А Б В Г

10.  Який процес забезпечує подвоєння молекули ДНК?
А) транскрипція;   Б) трансляція;   В) кросинговер;   Г) реплікація.

11. Гомологічними називають
А Б В Г

А) Будь-які хромосоми диплоїдного набору;                                                                   Б) хромосоми, що утворилися в результаті мітотичного поділу;                           В) хромосоми, однакові за будовою і набором генів;                                          Г) хромосоми, що знаходяться в статевих клітинах
12. Укажіть ознаку, яка відрізняє яйцеклітину від інших клітин людського організму.
А Б В Г

А) відсутність ядра;                      Б) здатність до запліднення;                                   В) куляста форма;                         Г) наявність мембрани

Друга частина
А Б В Г

13. Укажіть послідовність об’єктів живої природи, яка ілюструє перехід від нижчого рівня організації до вищого.
А) хромосома – клітина – листок;    Б) організм – серце – популяція;      В) організм – клітина – тканина;    Г) популяція – клітина – особина.
14. Укажіть послідовність нуклеотидів, що виникне в процесі реплікації фрагмента кодую чого ланцюга ДНК, якщо в процесі транскрипції цього фрагмента утворилася така послідовність кодонів: АУЦ-ГАГ-УАГ.
А Б В Г

А) УАГ-ЦУЦ-АУЦ                                      Б) АТЦ-ГАГ-ТАГ                                                                                            В) ТАГ-ЦТЦ-АТЦ                                       Г) АУЦ-ГАГ-УАГ

А Б В Г

15. Якщо в соматичній клітині її власне ядро замінюють на ядро зиготи – це
А) мутація;    Б) клонування;    В) генна інженерія;    Г) гібридизація.

А Б В Г

16. Укажіть тип біоритму, проявом якого є зимова сплячка їжаків.
А) добовий;    Б) сезонний;    В) річний;    Г) віковий.

17. Укажіть групу організмів, що з’явилась у процесі історичного розвитку живого раніше за інші, наведені у цьому переліку.
А Б В Г

А) птахи;    Б) кишковопорожнинні;    В) комахи;    Г.)плауноподібні.


18. Чисту первинну продукцію екосистем створюють
А Б В Г

А) гриби;                                                                     Б) тварини;                                                                                             В) усі організми одного біогеоценозу;                     Г) тільки рослини


А Б В Г

19. . Озоновий шар атмосфери захищає біосферу від
А.)гамма-променів;                                       Б)УФ променів;                                                                 В) космічного випромінювання;                   Г)втрати кисню.
А Б В Г

20. Профілактичне щеплення забезпечило імунітет проти інфекційної хвороби. Укажіть, що вводять в організм людини під час щеплення?
А) готові антитіла;                        Б) інтерферон;                                                             В) ослаблений збудник;                    Г) антибіотик.
21. Реакцією матричного синтезу серед перелічених є
А Б В Г

А)синтез АТФ на кристах мітохондрій;                                                         Б) засвоєння СО2 в темнову фазу фотосинтезу;                               В.)утворення поліпептидного ланцюга на рибосомі;                                                                         Г) синтез вуглеводів гладенькою ЕПС.
22. Клітинна  стінка  рослинного організму містить (1), а в цитоплазмі накопичується (2).
А Б В Г

А) 1 – муреЇн, 2 – крохмаль;                  Б) 1 – целюлозу, 2 – глікоген;                            В) 1 – целюлозу, 2 – крохмаль;              Г)1 – хітин, 2 – глікоген.

Третя частина
А Б В Г

23. Укажіть правильні твердження щодо еволюційних змін двох риб: ската –хвостокола та окуня річкового:   І – скат пристосований до придонного способу життя;  ІІ – окунь пристосований до пересування в товщі води.
А) лише І;    Б) лише ІІ;    В) І і ІІ;    Г) немає правильної відповіді.


24. Метелик в екологічній піраміді
А Б В Г

А) може займати будь-який рівень;  Б)завжди перебуває на другому рівні;  В)займає будь-який рівень, крім першого;                                          Г) живиться виключно тваринною їжею.
25. Установіть відповідність між організмом (1-4) та функціональною групою екосистеми, до якої він належить (А-Д).
А Б В Г Д
1
2
3
4
1 яблунева плодожерка     А  продуцент
2 яструб малий                   Б  консумент І порядку
3 яблуня садова                  В консумент ІІ порядку
4 синиця велика                 Г консумент ІІІ порядку
                                            Д  редуцент
26. Установіть відповідність між організмом (1-4) та його способом харчування (А-Д).
1 евглена зелена                   А автотроф
А Б В Г Д
1
2
3
4
2 печінковий сисун              Б гетеротроф
3 сосна карпатська            В міксотроф
4 бліда поганка                   Г сапротроф
                                             Д паразит
27. Визначте назву, особливість будови та функцію органели, зображеної на малюнку.

Органела Особливість будови Функція
1  комплекс Гольджі 1  немембранна 1  збереження спадкової інформації
2  ядро 2  одномембранна 2  синтез білків
3  лізосома 3  двомембранна 3  розщеплення речовинЧетверта частина
А . На основі правила екологічної піраміди визначте, скільки необхідно фітопланктону, щоб у Чорному морі виріс і міг існувати один дельфін масою 300 кг.
Б. Розкрийте причини та поясніть негативні наслідки вживання підлітками наркотичних речовин.
ВАРІАНТ 5
Перша частина
1. Виберіть правильний перелік моносахаридів.
А Б В Г

А) глюкоза, сахароза,  рибоза;  Б) глюкоза, фруктоза, рибоза
В) глюкоза, глікоген, хітин;      В) глюкоза, рибоза, целюлоза
2. Укажіть органели, які містяться в клітинах про- та еукаріотів.
А Б В Г

А) лізосоми;                                Б) вакуолі;
В) рибосоми;                              Г) мітохондрії
3. Надмембранний комплекс рослинної клітини представлений
А Б В Г

А) капсулою                                 Б) капсидом
В) глікокаліксом                         В) клітинною стінкою
4. Зародок хордової тварини на стадії бластули складається з
А Б В Г

А) восьми еластомерів               Б) одного шару клітин
В) двох шарів клітин                  В) трьох шарів клітин
5. Кожен ген диплоїдного організму представлений
А Б В Г

А) лише в соматичних клітинах;  Б) двома алелями;
В) домінантними алелями;  Г) у гетерозиготному стані
6. Онтогенез земноводних характеризується
А Б В Г

А) відсутністю личинкової стадії;  Б) прямим розвитком;
В) розвитком з перетворенням;  Г) розвитком без метаморфозу.
А Б В Г

7. До складу біосфери входять речовини різноманітного походження. Укажіть ту, що має переважно біогенне походження.
А) азот;    Б) кисень;    В) сірка;   Г) озон.
А Б В Г

8. Укажіть вуглевод, що є біополімером.
А) крохмаль;    Б) рибоза;   В) сахароза;   Г) лактоза.
А Б В Г

9. Через різке підвищення температури функціональні можливості молекули білка були втрачені, проте за певний час відновилися. Назвіть властивість білкової молекули, завдяки якій це стало можливим.                                           А) денатурація;  Б) деструкція;   В) ренатурація;  Г) реабсорбція.
А Б В Г

10. Який тип нуклеотиду є комплементарним до аденілового (А) нуклеотиду молекули ДНК?
А) лише Т;   Б) лише А;   В) Т або А;   Г) Т або У.
11. Укажіть органелу, яка має власну спадкову інформацію і розмножується поділом.
А Б В Г

А) лізосома;  Б) рибосома;  В) мітохондрія;  Г) комплекс Гольджі.
12. Укажіть представників одноклітинних організмів, у яких відсутнє ядро.
А Б В Г

А) інфузорія-туфелька, амеба звичайна;                                                       Б) евглена зелена, хламідомонада;      В) кишкова паличка, чумна паличка;        Г) дріжджі, мукор.
Друга частина
А Б В Г

13. Укажіть імовірність народження дитини з рецесивною ознакою, якщо батько і мати є гетерозиготними (Аа) за відповідним геном.
А) 25%;   Б) 50%;   В) 75%;   Г) 100%.
А Б В Г

14. Проаналізуйте твердження стосовно грунтового середовища життя організмів та вкажіть правильні: І – уся товща грунтів належить до біосфери;  ІІ – у грунтовому середовищі зародилося життя;  ІІІ – параметри грунтового середовища стабільніші, ніж повітряного.
А) І і ІІ;     Б) І і ІІІ;     В) ІІ і ІІІ;     Г) І, ІІ, ІІІ
15. Стан екологічного фактора, за якого організм найкраще виявляє свої життєві можливості, називають
А Б В Г

А) екологічна валентність;               Б) екологічна піраміда;                                                                  В) лімітуючий фактор;                     Г) біологічний оптимум
16. Укажіть правильну характеристику лізосом.
А Б В Г

А) постійні органели  прокаріотів;     Б) містять спадкову інформацію;                                      В) відрізняються в рослин і тварин;   Г) містять ферменти.
А Б В Г

17. До складу молекули ДНК входять 150 залишків тиміну (Т), що становить 30% від загального числа нітратних основ цієї молекули. Скільки в ній залишків гуаніну (Г)?
А) 50;       Б) 100;       В) 150;      Г) 200
18. Укажіть тварину, в онтогенезі якої закладається лише два зародкові шари.
А Б В Г

А) ланцетник європейський;        Б) тритон карпатський;                              В) гідра прісноводна;                   Г) амеба звичайна.
19. У батьків з нормальним зсіданням крові народилась дитина, хвора на гемофілію. Яка причина захворювання цієї дитини, якщо відомо, що ген гемофілії зчеплений з X-хромосомою?
А Б В Г

А) неправильне харчування матері під час вагітності;                                                             Б) є результатом хромосомної мутації;                                                         В) дитина отримала ген захворювання від батька;                                       Г) дитина отримала ген захворювання від матері.
20. Укажіть напрямок передачі біомаси між учасниками однієї екосистеми.
А Б В Г

А) від редуцента до продуцента;                                                                                                 Б) від продуцента до консумента І порядку;                                                В) від продуцента І порядку до продуцента ІІ порядку;                                       Г) від консумента ІІ порядку до продуцента.
21. У клітині було зруйновано клітинний центр. Яку функцію після цього вона не зможе виконати?
А Б В Г

А) мітотичний поділ;                     Б) транспорт йонів  К;                                                В) біосинтез білків;                        Г) утворення лізосом.
22. Укажіть правильну послідовність переміщення біомаси в ланцюзі живлення.
А Б В Г

А) помідор-колорадський жук-сойка-вовк;                                                                                       Б) пшениця-курка-індик-корова;                                                                             В) окунь-щука-видра-ведмідь;                                                                                 Г) капуста-білан капустяний-сойка-куниця.
Третя частина
23. Установіть стадію онтогенезу, на якій перебуває цей організм.  
А Б В Г

 А) гаструла;  Б) ембріон;   В) плід;   Г) бластула.
А Б В Г

24. На підставі правила екологічної піраміди визначте, скільки потрібно планктону, щоб у морі виросла одна видра масою 30 кг, якщо трофічний ланцюг має вигляд: фітопланктон-нехижа риба-хижа риба-видра.
А) 300 кг;   Б) 30000 кг;   В) 3 кг;   Г) 3000 кг.


25. Установіть відповідність між організмом (1-4) і трофічним рівнем екологічної піраміди (А-Д), на якому він перебуває.
А Б В Г Д
1
2
3
4
1)жаба                 А) продуцент                                                                                                         2) орел                   Б) консумент ІІ порядку                                                                                         3) рослини             В) консумент І порядку                                                                                      4) жук                   Г) редуцент                                                                                                                                
                              Д) консумент ІІІ порядку

26. Установіть відповідність між клітиною (1-4) та тканиною (А-Д), до складу якої вона належить.
1) хондроцит                 А) нервова
А Б В Г Д
1
2
3
4
2) еритроцит                Б) жирова
3) нейрон                        В) кісткова
4)остеоцити                 Г) хрящова
                                       Д) кров
27. У широколистому лісі співіснують дуб, граб, суниці, малина, білий гриб, куниця, пугач, вуж, лось. Визначте закономірності функціонування цієї лісової екосистеми.
На 2-му її трофічному рівні перебувають Антагоністичні відносини існують між Сезонне різке зниження проявів життєдіяльності властиве
1 лось 1 білим грибом і вужем 1 лосю
2 вуж 2 грабом і лосем 2 пугачу
3 граб 3 куницею і пугачем 3 рослинам
Четверта частина
А . Надайте порівняльну характеристику еволюційних гіпотез Ж.Б.Ламарка і Ч.Дарвіна.
Б. Поясніть роль неорганічних сполук в життєдіяльності організму людини.ВАРІАНТ 6
Перша частина
А Б В Г

1 До складу біосфери входять речовини різноманітного походження. Укажіть ту, що має переважно біогенне походження.
А) азот;    Б) кисень;    В) сірка;   Г) озон.
2. Онтогенез земноводних характеризується
А Б В Г

А) відсутністю личинкової стадії;  Б) прямим розвитком;
В) розвитком з перетворенням;      Г) розвитком без метаморфозу.
А Б В Г

3. Укажіть вуглевод, що є біополімером.
А) крохмаль;    Б) рибоза;   В) сахароза;   Г) лактоза.
4. Кожен ген диплоїдного організму представлений
А Б В Г

А) лише в соматичних клітинах;  Б) двома алелями;
В) домінантними алелями;           Г) у гетерозиготному стані
А Б В Г

5. Через різке підвищення температури функціональні можливості молекули білка були втрачені, проте за певний час відновилися. Назвіть властивість білкової молекули, завдяки якій це стало можливим.                                                                              А) денатурація;  Б) деструкція;   В) ренатурація;  Г) реабсорбція.
6. Зародок хордової тварини на стадії бластули складається з
А Б В Г

А) восьми еластомерів               Б) одного шару клітин
В) двох шарів клітин                  В) трьох шарів клітин
А Б В Г

7. Який тип нуклеотиду є комплементарним до аденілового (А) нуклеотиду молекули ДНК?
А) лише Т;   Б) лише А;   В) Т або А;   Г) Т або У.
8. Надмембранний комплекс рослинної клітини представлений
А Б В Г

А) капсулою                                 Б) капсидом
В) глікокаліксом                         В) клітинною стінкою
9.  Укажіть органели, які містяться в клітинах про- та еукаріотів.
А Б В Г

А) лізосоми;                                Б) вакуолі;
В) рибосоми;                              Г) мітохондрії

10. Укажіть органелу, яка має власну спадкову інформацію і розмножується поділом.
А Б В Г

А) лізосома;  Б) рибосома;  В) мітохондрія;  Г) комплекс Гольджі
11. Укажіть представників одноклітинних організмів, у яких відсутнє ядро.
А Б В Г

А) інфузорія-туфелька, амеба звичайна;                                                       Б) евглена зелена, хламідомонада;                                                                  В) кишкова паличка, чумна паличка;        Г) дріжджі, мукор.
12. Виберіть правильний перелік моносахаридів.
А Б В Г

А) глюкоза, сахароза,  рибоза;  Б) глюкоза, фруктоза, рибоза
В) глюкоза, глікоген, хітин;      В) глюкоза, рибоза, целюлоза
Друга частина
А Б В Г

13. Укажіть послідовність нітратних основ у складі іРНК, якщо на відповідній ділянці кодуючого ланцюга ДНК була послідовність ААГЦТЦ.
А) ААГЦУЦ;   Б) ТТЦГАГ;   В) УУЦГАГ;   Г) ТТЦГУГ
14. Озоновий шар атмосфери захищає біосферу від
А Б В Г

А)гамма-променів;                                   Б)УФ променів;                             В) космічного випромінювання;              Г) втрати кисню.
А Б В Г

15. Укажіть продукцію, створену завдяки використанню біотехнологій.
А) олія, пиво;                                 Б) ферменти, бавовна;                                                           В) поліетилен, сметана;             В) хліб, антибіотики.
16. Генетичний код єдиний для всіх істот на Землі і становить собою
А Б В Г

А) здатність відтворювати собі подібних;                                                    Б) доклітинні утвори, що мають деякі властивості клітин;                         В) систему «запису» спадкової інформації в молекулах ДНК;                            Г) процес утворення організмами органічних молекул з неорганічних.
17. Від схрещування яких батьківських пар народиться потомство з генотипом ааbb
А Б В Г

А) AABB + aabb   Б) AaBb+AaBb    B) aaBB+ aaBB     Г) AaBB+ AABb
А Б В Г

18. Проаналізуйте твердження, що стосуються процесів запліднення, і вкажіть правильні:  І – гаплоїдне ядро сперматозоїда проникає в цитоплазму яйцеклітини;    ІІ – злиття ядер гамет веде до відновлення диплоїдного набору хромосом у потомків;   ІІІ – запліднення властиве тільки тваринним організмам.
А) І і ІІ;     Б) І і ІІІ;     В) ІІ і ІІІ;     Г) І, ІІ, ІІІ
А Б В Г

19. Проаналізуйте висловлювання стосовно модифікаційної мінливості та вкажіть правильні:  І – має адаптивне значення;  ІІ – обмежується нормою реакції.
А) тільки І;    Б) тільки ІІ;    В) І і ІІ;      Г) жодного правильного
20. У результаті спорідненого схрещування організмів серед потомства буде спостерігатися
А Б В Г

А) збільшення частки гомозигот;   Б) збільшення частки гетерозигот;   В) посилення мутагенезу;   Г) посилення адаптивних можливостей
А Б В Г

21. Проаналізуйте твердження, що характеризують трофічну сітку, та вкажіть правильні:  І – організми, які живляться біомасою одного виду, перебувають на одному трофічному рівні;  ІІ – число ланок трофічної сітки обмежене видовим складом екосистеми.
А) лише І;    Б) лише ІІ;    В) І і ІІ;    Г) обидва неправильні
22. Ген гемофілії успадковується як рецесивний, зчеплений з X-хромосомою, коли в родині мати здорова і гомозиготна за цією ознакою, а батько хворий на гемофілію. Укажіть відсоток імовірності народження хворої дитини.
А Б В Г

А) 0%;     Б) 25%;     В) 75%;     Г) 100%
Третя частина
23. Установіть стадію онтогенезу, на якій перебуває цей організм.
А Б В Г

 А) бластула;   Б) ембріон;   В) плід;   Г) гаструла

24 . Метелик в екологічній піраміді
А Б В Г

А) може займати будь-який рівень;  Б)завжди перебуває на другому рівні;  В)займає будь-який рівень, крім першого;                                          Г) живиться виключно тваринною їжею.25. Установіть відповідність між структурою певного організму (1 – 4) та її гомологом у будові іншого організму (А -Д).
1 крило птаха                    А кінцівка собаки
А Б В Г Д
1
2
3
4
2 луска ящірки                   Б вусик гороху                              
3 листок пшениці              В волосина кішки
4 корінь квасолі                 Г бульба картоплі
                                            Д коренеплід моркви
26. Установіть відповідність між клітиною (1-4) та тканиною (А-Д), до складу якої вона належить.
1) хондроцит                 А) нервова
А Б В Г Д
1
2
3
4
2) еритроцит                Б) жирова
3) нейрон                        В) кісткова
4)остеоцити                 Г) хрящова
                                       Д) кров
27. Визначте назву, особливість будови та функцію органели, зображеної на малюнку.

Органела Особливість будови Функція
1  комплекс Гольджі 1  немембранна 1  збереження спадкової інформації
2  ядро 2  одномембранна 2  синтез білків
3  лізосома 3  двомембранна 3  збереження поживних речовин
Четверта частина
А. Надайте порівняльну характеристику процесів мітозу та мейозу.
Б. Поясніть, як попередити ВІЛ-інфікування.

ВАРІАНТ7
Перша частина
А Б В Г

1. Кількість хромосом у соматичних клітинах самки дрозофіли – 8. Скільки в неї груп зчеплення?
А) 2;    Б) 4;    В) 8;    Г) 16.
2. Виберіть хімічний мутаген:
А Б В Г

А) вірус; Б) бензопірен; В)йодована сіль; Г) іонізуюче випромінювання.
3. Гомологічними називають
А Б В Г

А) Будь-які хромосоми диплоїдного набору;                                                                   Б) хромосоми, що утворилися в результаті мітотичного поділу;                           В) хромосоми, однакові за будовою і набором генів;                                          Г) хромосоми, що знаходяться в статевих клітинах
4. . Укажіть органелу, яка має власну спадкову інформацію і розмножується поділом.
А Б В Г

А) лізосома;  Б) рибосома;  В) мітохондрія;  Г) комплекс Гольджі
А Б В Г

5. Укажіть вуглевод, що є біополімером.
А) крохмаль;    Б) рибоза;   В) сахароза;   Г) лактоза.
6. Укажіть представників одноклітинних організмів, у яких відсутнє ядро.
А Б В Г

А) інфузорія-туфелька, амеба звичайна;                                                       Б) евглена зелена, хламідомонада;                                                                     В) кишкова паличка, чумна паличка;        Г) дріжджі, мукор.
7. Надмембранний комплекс рослинної клітини представлений
А Б В Г

А) капсулою                                 Б) капсидом
В) глікокаліксом                         В) клітинною стінкою
А Б В Г

8. Укажіть харчовий продукт, який виробляють з використанням молочнокислих бактерій.
А.)хліб;   Б) вино;   В) йогурт;   Г) олія.
А Б В Г

9. Який тип нуклеотиду є комплементарним до аденілового (А) нуклеотиду молекули ДНК?
А) лише Т;   Б) лише А;   В) Т або А;   Г) Т або У.

10. До складу гормону щитоподібної залози тироксину входить хімічний елемент:
А Б В Г

А) йод;    Б) бром;    В) Сульфур;    Г) Аргентум.
А Б В Г

11 Озоновий шар атмосфери захищає біосферу від
А)гамма-променів;                                   Б)УФ променів;                             В) космічного випромінювання;              Г) втрати кисню.

А Б В Г

12. За допомогою мікроскопа учні вивчають будову нейрона. Укажіть рівень організації об’єкта, що розглядається.
А) біосферний;  Б) популяційно – видовий; В) клітинний; Г.)молекулярний


Друга частина
13. Ген гемофілії успадковується як рецесивний, зчеплений з X-хромосомою, коли в родині мати здорова і гомозиготна за цією ознакою, а батько хворий на гемофілію. Укажіть відсоток імовірності народження хворої дитини.
А Б В Г

А) 0%;     Б) 25%;     В) 75%;     Г) 100%
14. Чисту первинну продукцію екосистем створюють
А Б В Г

А) гриби;                                                                     Б) тварини;                                                                                             В) усі організми одного біогеоценозу;                     Г) тільки рослини

А Б В Г

15. Укажіть тип біоритму, проявом якого є зимова сплячка їжаків.
А) добовий;    Б) сезонний;    В) річний;    Г) віковий.
А Б В Г


16. Непрямий розвиток характерний для
А) хрящових риб;   Б) земноводних;   В) плазунів;   Г) ссавців.

17. Стан екологічного фактора, за якого організм найкраще виявляє свої життєві можливості, називають
А Б В Г

А) екологічна валентність;               Б) екологічна піраміда;                                                                  В) лімітуючий фактор;                     Г) біологічний оптимум

18. Знайдіть правильну послідовність засвоєння енергії сонячного світла у водній екосистемі.
А Б В Г

А) водорість – короп – щука;            Б) акула – кит – дельфін;                          В) дафнія – черепаха – кит;              Г) короп – окунь – акула.
19. Клітинна  стінка  рослинного організму містить (1), а в цитоплазмі накопичується (2).
А Б В Г

А) 1 – муреЇн, 2 – крохмаль;                  Б) 1 – целюлозу, 2 – глікоген;                            В) 1 – целюлозу, 2 – крохмаль;              Г.)1 – хітин, 2 – глікоген.
20. Молекула іРНК містить 50 аденілових (А), 60 урацилових (У), 40 цитидилових (Ц), і 70 гуанілових (Г) залишків азотистих (нітратних) основ. Визначте число тимідилових (Т) залишків відповідного гена.
А Б В Г

 А) 50;      Б)90;      В)110;      Г)130.
21. Укажіть послідовність об’єктів живої природи, яка ілюструє перехід від нижчого рівня організації до вищого.
А Б В Г

А) хромосома – клітина – листок;    Б) організм – серце – популяція;      В) організм – клітина – тканина;    Г) популяція – клітина – особина.
22. Виберіть серед запропонованих пар аналогічні органи.
А Б В Г

А) плавець дельфіна та риюча кінцівка крота;                                                                                 Б) перетинчасте крило метелика та крило птаха;                                                                 В) надкрила хруща та перетинчасте крило бджоли;                                     Г) пір’я голуба та волосяний покрив мавпи.

Третя частина
23. . Назвіть фактор, який Ч. Дарвін визначив як рушійну силу еволюційних процесів.
А Б В Г

А) прагнення організму до прогресу;    Б) зміна умов існування;                В) тренування органа;                           Г) природний добір.

А Б В Г

24. Укажіть правильні твердження щодо еволюційних змін двох риб: ската –хвостокола та окуня річкового:   І – скат пристосований до придонного способу життя;  ІІ – окунь пристосований до пересування в товщі води.
А) лише І;    Б) лише ІІ;    В) І і ІІ;    Г) немає правильної відповіді.


25. Установіть відповідність між організмом (1-4) та його способом харчування (А-Д).
1 евглена зелена                   А автотроф
А Б В Г Д
1
2
3
4
2 печінковий сисун              Б гетеротроф
3 сосна карпатська            В міксотроф
4 бліда поганка                   Г сапротроф
                                             Д паразит
26. Установіть відповідність стадії ембріонального розвитку (1-4) її результату (А-Д).
1 дробіння                    А утворення бластули
А Б В Г Д
1
2
3
4
2 гаструляція                Б утворення зиготи
3 запліднення               В утворення двошарового зародка
4 органогенез               Г формування систем органів
                                      Д формування статевих клітин
27. Лікар-терапевт, генетик і вірусолог проаналізували випадок зараження людини вірусом імунодефіциту. Яких висновків вони дійшли?
Лікар-терапевт Генетик Вірусолог
1 хворий заразився повітряно-крапельним шляхом 1 спадкова інформація вірусу вбудована в ДНК зараженого 1 цей вірус здатен заражати будь-які клітини людини
2 хворий заразився через статевий контакт 2 вірус спричинює геномні мутації у зараженої людини 2 у цього вірусу відсутній капсид
3 хворий заразився через укус зараженої комахи 3 вірусні гени заміщують гени людини 3 цей вірус є РНК-вмісним
Четверта частина
А. Оцініть можливі позитивні й негативні наслідки клонування організмів.
Б. Надайте порівняльну характеристику еволюційних гіпотез Ж.Б.Ламарка і Ч.Дарвіна.


ВАРІАНТ 8
Перша частина
1 . Кожен ген диплоїдного організму представлений
А Б В Г

А) лише в соматичних клітинах;  Б) двома алелями;
В) домінантними алелями;           Г) у гетерозиготному стані
2. . Зародок хордової тварини на стадії бластули складається з
А Б В Г

А) восьми еластомерів               Б) одного шару клітин
В) двох шарів клітин                  В) трьох шарів клітин
3. Колонія мікроорганізмів, що є потомками однієї клітини з певними ознаками – це
А Б В Г

А) сорт;   Б) порода;   В0 штам;   Г0 вид.
А Б В Г

4. До складу АТФ входить … залишків ортофосфатної кислоти:
А) один;    Б) три;    В) шість;    Г) дев’ять.
5. Укажіть екологічний фактор, що належить до антропогенних
А Б В Г

А) іонізуюча радіація;                    Б) землетрус;                                             В.)атмосферний тиск;                  Г) парниковий ефект.
6. Проявом вегетативного розмноження є
А Б В Г

А) поділ евглени зеленої навпіл;                                                                                Б) множинний поділ малярійного плазмодія;                                                       В) розмноження суниці вусами;                                                                                                          Г) розмноження хвоща спорами.
7. Хімічні елементи P, K, Ca, Cl, Mn належать до групи:
А Б В Г

А) макроелементів;                                      Б) мікроелементів;                                                         В) органогенних елементів;                        Г) ультрамікроелементів.
8.  Денатурація – це процес
А Б В Г

А) відновлення природної структури білкової молекули.    Б) порушення природної структури білка;    В) втрати білковою молекулою первинної структури.   Г) утворення третинної структури білка.
9. Виберіть хімічний мутаген:
А Б В Г

А) вірус; Б) бензопірен; В)йодована сіль; Г) іонізуюче випромінювання.
10.  Першою ланкою ланцюгів живлення в біогеоценозах є
А Б В Г

А) редуценти;                                                Б) продуценти;                                                                        В) консументи І порядку;                             Г) консументи ІІ порядку
11. Укажіть ознаку, яка відрізняє яйцеклітину від інших клітин людського організму.
А Б В Г

А) відсутність ядра;                      Б) здатність до запліднення;                                   В) куляста форма;                         Г) наявність мембрани
12. Укажіть представників одноклітинних організмів, у яких відсутнє ядро.
А Б В Г

А) інфузорія-туфелька, амеба звичайна;                                                       Б) евглена зелена, хламідомонада;      В) кишкова паличка, чумна паличка;        Г) дріжджі, мукор.

Друга частина
13. Ген гемофілії успадковується як рецесивний, зчеплений з X-хромосомою, коли в родині мати здорова і гомозиготна за цією ознакою, а батько хворий на гемофілію. Укажіть відсоток імовірності народження хворої дитини.
А Б В Г

А) 0%;     Б) 25%;     В) 75%;     Г) 100%
14.  Виберіть твердження, яке правильно характеризує біологічний прогрес.
А Б В Г

А) до біологічного прогресу не приводить спрощення організації;             Б) забезпечується виключно змінами, які приводять до підвищення рівня організації;   В) супроводжується збільшенням кількості особин популяції;    Г) супроводжується звуженням ареалу проживання особин популяції.
15. Домінантний ген за умови повного домінування фенотипові виявляється
А Б В Г

А) тільки в гомозиготному стані;   Б) тільки в гетерозиготному стані;   В)як у гомозиготному , так і в гетерозиготному стані. Г) тільки у першому поколінні
16. Молекула іРНК містить 50 аденілових (А), 60 урацилових (У), 40 цитидилових (Ц), і 70 гуанілових (Г) залишків азотистих (нітратних) основ. Визначте число тимідилових (Т) залишків відповідного гена.
А Б В Г

 А) 50;      Б)90;      В)110;      Г)130.
17. Озоновий шар атмосфери захищає біосферу від
А Б В Г

А.)гамма-променів;                                       Б)УФ променів;                                                                 В) космічного випромінювання;                   Г)втрати кисню.
18. Реакцією матричного синтезу серед перелічених є
А Б В Г

А) синтез АТФ на кристах мітохондрій;  Б) засвоєння СО2 в темнову фазу фотосинтезу;         В) утворення поліпептидного ланцюга на рибосомі;  Г)синтез вуглеводів гладенькою ЕПС.
19. Профілактичне щеплення забезпечило імунітет проти інфекційної хвороби. Укажіть, що вводять в організм людини під час щеплення?
А Б В Г

А) готові антитіла;                        Б) інтерферон;                                                             В) ослаблений збудник;                    Г) антибіотик.
20. Укажіть послідовність об’єктів живої природи, яка ілюструє перехід від нижчого рівня організації до вищого.
А Б В Г

А) хромосома – клітина – листок;    Б) організм – серце – популяція;       В) організм – клітина – тканина;    Г) популяція – клітина – особина.
А Б В Г

21. У карооких батьків перша дитина народилася блакитноокою (зважте на те, що блакитно окість – рецесивна ознака). Яка ймовірність того, що друга дитина теж матиме блакитні очі?
А) 25%;     Б) 50%;     В)75%;      Г)100%.
22. Знайдіть правильну послідовність засвоєння енергії сонячного світла у водній екосистемі.
А Б В Г

А) водорість – короп – щука;            Б) акула – кит – дельфін;                          В) дафнія – черепаха – кит;              Г) короп – окунь – акула.

Третя частина
23. Установіть стадію онтогенезу, на якій перебуває цей організм.
А Б В Г

 А) бластула;   Б) ембріон;   В) плід;   Г) гаструла
24. Виберіть правильні твердження щодо загальних рис пристосованості рака річкового та окуня річкового до водного середовища : І – мають обтічну форму тіла;  ІІ – органами дихання є зябра;   ІІІ – органами руху є грудні плавці.
А Б В Г

А) лише І;       Б) лише ІІ;       В) І і ІІ;      Г)ІІ і ІІІ.

25. Установіть відповідність між методом селекції (1-4) та його описом (А-Д).
1 аутбридинг          А схрещування близькоспоріднених особин
2 штучний добір     Б вибір для схрещування особин з корисними для людини ознаками
3 інбридинг            В схрещування особин з різних сортів, порід, інколи – видів
4 поліплоїдія           Г явище гібридної сили при неспорідненому схрещуванні
                                 Д кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму
А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Установіть відповідність між організмом (1-4) та функціональною групою екосистеми, до якої він належить (А-Д).
А Б В Г Д
1
2
3
4
1 капуста дика                               А продуцент
2 синиця велика                              Б консумент І порядку
3 гусінь білана капустяного         В конумент ІІ порядку
4 яструб малий                              Г консумент ІІІ порядку
                                                        Д редуцент
27. Визначте назву, особливості будови та функцію органели, зображеної на малюнку

Органела Особливість будови Функція
1 комплекс Гольджі 1 одномембранна 1 розщеплення речовин
2 лізосома 2 двомембранна 2 синтез білків
3 рибосома 3 немембранна 3 збереження спадкової інформації


Четверта частина
А. Чи можна акваріум назвати екосистемою? Свою відповідь аргументуйте.
Б. Поясніть біологічне значення статевого і нестатевого розмноження.
ВАРІАНТ 9
Перша частина
1. Мітоз має важливе біологічне значення тому, що
А Б В Г

А) є основним механізмом утворення гамет;                                                    Б) забезпечує збереження хромосомного набору;                                              В) забезпечує редукцію хромосомного набору;                                                    Г) забезпечує комбінативну мінливість.
А Б В Г

2. Через різке підвищення температури функціональні можливості молекули білка були втрачені, проте за певний час відновилися. Назвіть властивість білкової молекули, завдяки якій це стало можливим.                                           А) денатурація;  Б) деструкція;   В) ренатурація;  Г) реабсорбція.
А Б В Г

3. До складу біосфери входять речовини різноманітного походження. Укажіть ту, що має переважно біогенне походження.
А) азот;    Б) кисень;    В) сірка;   Г) озон.
4. До складу гормону щитоподібної залози тироксину входить хімічний елемент:
А Б В Г

А) йод;    Б) бром;    В) Сульфур;    Г) Аргентум.

5. Укажіть представників одноклітинних організмів, у яких відсутнє ядро.
А Б В Г

А) інфузорія-туфелька, амеба звичайна;                                                       Б) евглена зелена, хламідомонада;      В) кишкова паличка, чумна паличка;        Г) дріжджі, мукор.
А Б В Г

6. Укажіть органелу, яка є в бактеріальній клітині.
А) мітохондрія;   Б) хлоропласт;   В) рибосома;   Г) лізосома.
А Б В Г

7. Елемент, який зумовлює червоний колір крові – це
А) бром;   Б)ферум;   В) Сульфур;   Г) Аргентум.
А Б В Г


8. Укажіть вуглевод, який входить до складу клітинної стінки грибів і зовнішнього скелету членистоногих:
А) крохмаль;    Б) глікоген;    В.)муреїн;     Г) хітин.


9. Зародок хордової тварини на стадії бластули складається з
А Б В Г

А) восьми еластомерів               Б) одного шару клітин
В) двох шарів клітин                  В) трьох шарів клітин
А Б В Г

10. Який процес забезпечує подвоєння молекули ДНК?
А) транскрипція;   Б) трансляція;   В) кросинговер;   Г) реплікація.
11. Гомологічними називають
А Б В Г

А) Будь-які хромосоми диплоїдного набору;                                                                   Б) хромосоми, що утворилися в результаті мітотичного поділу;                           В) хромосоми, однакові за будовою і набором генів;                                          Г) хромосоми, що знаходяться в статевих клітинах
12. Активний транспорт речовин крізь мембрану відбувається
А Б В Г

А) за градієнтом концентрації;   Б) проти градієнта концентрації;        В) незалежно від градієнта концентрації;   Г) за однакової концентрації речовин обабіч мембрани.

Друга частина
А Б В Г

13. Укажіть групу організмів, що з’явилась у процесі історичного розвитку живого раніше за інші, наведені у цьому переліку.
А) птахи;    Б) кишковопорожнинні;    В) комахи;    Г) плауноподібні.
14. Укажіть послідовність нуклеотидів, що виникне в процесі реплікації фрагмента кодую чого ланцюга ДНК, якщо в процесі транскрипції цього фрагмента утворилася така послідовність кодонів: АУЦ-ГАГ-УАГ.
А Б В Г

А) УАГ-ЦУЦ-АУЦ                                      Б) АТЦ-ГАГ-ТАГ                                                                                            В) ТАГ-ЦТЦ-АТЦ                                       Г) АУЦ-ГАГ-УАГ
15. Клітинна  стінка  рослинного організму містить (1), а в цитоплазмі накопичується (2).
А Б В Г

А) 1 – муреЇн, 2 – крохмаль;                  Б) 1 – целюлозу, 2 – глікоген;                            В) 1 – целюлозу, 2 – крохмаль;              Г.)1 – хітин, 2 – глікоген.
16. Виберіть серед запропонованих пар аналогічні органи.
А Б В Г

А) плавець дельфіна та риюча кінцівка крота;                                                                                 Б) перетинчасте крило метелика та крило птаха;                                                                 В) надкрила хруща та перетинчасте крило бджоли;                                     Г) пір’я голуба та волосяний покрив мавпи.
17. Знайдіть правильну послідовність засвоєння енергії сонячного світла у водній екосистемі.
А Б В Г

А) водорість – короп – щука;            Б) акула – кит – дельфін;                          В) дафнія – черепаха – кит;              Г) короп – окунь – акула.

А Б В Г

18. Якщо в зиготі  її власне ядро замінюють на ядро соматичної клітини – це
А) мутація;    Б) клонування;    В) генна інженерія;    Г) гібридизація.
А Б В Г

19. Проаналізуйте твердження стосовно грунтового середовища життя організмів та вкажіть правильні: І – уся товща грунтів належить до біосфери;  ІІ – у грунтовому середовищі зародилося життя;  ІІІ – параметри грунтового середовища стабільніші, ніж повітряного.
А) І і ІІ;     Б) І і ІІІ;     В) ІІ і ІІІ;     Г) І, ІІ, ІІІ
20. Рушійною силою еволюції Ж. – Б. Ламарк вважав
А Б В Г

А) внутрішнє прагнення організму до прогресу;                                                   Б) боротьбу живих організмів за існування;                                                       В) процес виживання  найбільш пристосованих до умов існування;                              Г) добір людиною організмів з найбільш корисними для неї ознаками.
А Б В Г

21. У дуплі дерева, де гніздиться птах, оселилася колонія комах, якими птах не живиться. Комахи живляться рослинною їжею. Назвіть форму біотичних взаємозв’язків між цими двома видами.
А) мутуалізм;    Б) нейтралізм;    В) паразитизм;    Г) квартирантство.
22. Проаналізуйте твердження щодо розвитку мухи кімнатної та вкажіть правильні:            І – розвиток відбувається без перетворення;  ІІ – розвиток з неповним перетворенням;     ІІІ – розвиток відбувається з утворенням личинкової стадії.
А Б В Г

А) лише І;   Б) лише ІІІ;   В) ІІ і ІІІ;   Г) жодного правильного.

Третя частина
23. . Назвіть фактор, який Ч. Дарвін визначив як рушійну силу еволюційних процесів.
А Б В Г

А) прагнення організму до прогресу;    Б) зміна умов існування;                В) тренування органа;                           Г) природний добір.


24. Установіть стадію онтогенезу, на якій перебуває цей організм.
А Б В Г

 А) бластула;   Б) ембріон;   В) плід;   Г) гаструла

25. Установіть відповідність між білком (1-4) та функцією, яку він виконує (А-Д).
1 гемоглобін             А рухова
А Б В Г Д
1
2
3
4
2 трипсин                  Б сигнальна
3 міозин                     В каталітична
4 колаген                   Г структурна
                                   Д транспортна
26. Установіть відповідність між організмом (1-4) та його способом харчування (А-Д).
1 евглена зелена                   А автотроф
А Б В Г Д
1
2
3
4
2 печінковий сисун              Б гетеротроф
3 сосна карпатська            В міксотроф
4 бліда поганка                   Г сапротроф
                                             Д паразит
27. У широколистому лісі співіснують дуб, граб, суниці, малина, білий гриб, куниця, пугач, вуж, лось. Визначте закономірності функціонування цієї лісової екосистеми.
На 2-му її трофічному рівні перебувають Антагоністичні відносини існують між Сезонне різке зниження проявів життєдіяльності властиве
1 лось 1 білим грибом і вужем 1 лосю
2 вуж 2 грабом і лосем 2 пугачу
3 граб 3 куницею і пугачем 3 рослинам


Четверта частина
А. Надайте порівняльну характеристику процесів мітозу та мейозу.
Б. Поясніть, як попередити ВІЛ-інфікування.
ВАРІАНТ 10
Перша частина
1 Назвіть рослину, яка розмножується спорами.
А Б В Г

А) яблуня дика;                                       Б) сосна звичайна;                                                                  В) щитник чоловічий;                            Г) конвалія травнева.
2. Кожен ген диплоїдного організму представлений
А Б В Г

А) лише в соматичних клітинах;  Б) двома алелями;
В) домінантними алелями;  Г) у гетерозиготному стані
А Б В Г

3. Укажіть вуглевод, який входить до складу клітинної стінки грибів і зовнішнього скелету членистоногих:
А) крохмаль;    Б) глікоген;    В.)муреїн;     Г) хітин.
А Б В Г

4. Кількість хромосом у соматичних клітинах самки дрозофіли – 8. Скільки в неї груп зчеплення?
А) 2;       Б) 4;       В) 8;       Г) 16.
5. Мітоз – спосіб поділу клітин, унаслідок якого в дочірніх клітинах порівняно з материнською кількість хромосом
А Б В Г

А) зменшується удвічі;       Б) дорівнює кількості материнської;                    В) збільшується удвічі;       Г) змінюється безконтрольно.
А Б В Г

6. Укажіть органелу, яка є в бактеріальній клітині.
А) мітохондрія;   Б) хлоропласт;   В) рибосома;   Г) лізосома.
А Б В Г

7. Укажіть харчовий продукт, який виробляють з використанням молочнокислих бактерій.
А.)хліб;   Б) вино;   В) йогурт;   Г) олія.
8. Виберіть правильний перелік моносахаридів.
А Б В Г

А) глюкоза, сахароза,  рибоза;  Б) глюкоза, фруктоза, рибоза
В) глюкоза, глікоген, хітин;      В) глюкоза, рибоза, целюлоза

9. Назвіть рослину, яка розмножується спорами.
А Б В Г

А) яблуня дика;                                       Б) сосна звичайна;                                                                  В) щитник чоловічий;                            Г) конвалія травнева.

А Б В Г

10. Який тип нуклеотиду є комплементарним до аденілового (А) нуклеотиду молекули ДНК?
А) лише Т;   Б) лише А;   В) Т або А;   Г) Т або У.
11. Надмембранний комплекс рослинної клітини представлений
А Б В Г

А) капсулою                                 Б) капсидом
В) глікокаліксом                         В) клітинною стінкою
12. Озоновий шар атмосфери захищає біосферу від
А Б В Г

А)гамма-променів;                                   Б)УФ променів;                             В) космічного випромінювання;              Г) втрати кисню.

Друга частина
13. Знайдіть правильну послідовність засвоєння енергії сонячного світла у водній екосистемі.
А Б В Г

А) водорість – короп – щука;            Б) акула – кит – дельфін;                          В) дафнія – черепаха – кит;              Г) короп – окунь – акула.
14. Колонія мікроорганізмів, що є потомками однієї клітини з певними ознаками – це
А Б В Г

А) сорт;   Б) порода;   В) штам;   Г) вид.
А Б В Г

15. Проаналізуйте твердження стосовно грунтового середовища життя організмів та вкажіть правильні: І – уся товща грунтів належить до біосфери;  ІІ – у грунтовому середовищі зародилося життя;  ІІІ – параметри грунтового середовища стабільніші, ніж повітряного.
А) І і ІІ;     Б) І і ІІІ;     В) ІІ і ІІІ;     Г) І, ІІ, ІІІ
А Б В Г

16. У карооких батьків перша дитина народилася блакитноокою (зважте на те, що блакитно окість – рецесивна ознака). Яка ймовірність того, що друга дитина теж матиме блакитні очі?
А) 25%;     Б) 50%;     В)75%;      Г)100%.
17. Молекула іРНК містить 50 аденілових (А), 60 урацилових (У), 40 цитидилових (Ц), і 70 гуанілових (Г) залишків азотистих (нітратних) основ. Визначте число тимідилових (Т) залишків відповідного гена.
А Б В Г

 А) 50;      Б)90;      В)110;      Г)130.

А Б В Г

18. Укажіть імовірність народження дитини з рецесивною ознакою, якщо батько і мати є гетерозиготними (Аа) за відповідним геном.
А) 25%;   Б) 50%;   В) 75%;   Г) 100%.
19. До складу гормону щитоподібної залози тироксину входить хімічний елемент:
А Б В Г

А) йод;    Б) бром;    В) Сульфур;    Г) Аргентум.
20. Від схрещування яких батьківських пар народиться потомство з генотипом ааbb
А Б В Г

А) AABB + aabb   Б) AaBb+AaBb    B) aaBB+ aaBB     Г) AaBB+ AABb
21. Рушійною силою еволюції Ж. – Б. Ламарк вважав
А Б В Г

А) внутрішнє прагнення організму до прогресу;                                                  Б) боротьбу живих організмів за існування;                                                        В) процес виживання  найбільш пристосованих до умов існування;                          Г) добір людиною організмів з найбільш корисними для неї ознаками.
22. Проаналізуйте твердження щодо розвитку мухи кімнатної та вкажіть правильні:            І – розвиток відбувається без перетворення;  ІІ – розвиток з неповним перетворенням;     ІІІ – розвиток відбувається з утворенням личинкової стадії.
А Б В Г

А) лише І;   Б) лише ІІІ;   В) ІІ і ІІІ;   Г) жодного правильного.


Третя частина
А Б В Г

23. Укажіть правильні твердження щодо еволюційних змін двох риб: ската –хвостокола та окуня річкового:   І – скат пристосований до придонного способу життя;  ІІ – окунь пристосований до пересування в товщі води.
А) лише І;    Б) лише ІІ;    В) І і ІІ;    Г) немає правильної відповіді.
А Б В Г


24. На підставі правила екологічної піраміди визначте, скільки потрібно планктону, щоб у морі виросла одна видра масою 30 кг, якщо трофічний ланцюг має вигляд: фітопланктон-нехижа риба-хижа риба-видра.
А) 300 кг;   Б) 30000 кг;   В) 3 кг;   Г) 3000 кг.


25. Установіть відповідність між клітиною (1-4) та тканиною (А-Д), до складу якої вона належить.
1) хондроцит                 А) нервова
А Б В Г Д
1
2
3
4
2) еритроцит                Б) жирова
3) нейрон                        В) кісткова
4)остеоцити                 Г) хрящова
                                       Д) кров
26. Установіть відповідність стадії ембріонального розвитку (1-4) її результату (А-Д).
1 дробіння                    А утворення бластули
А Б В Г Д
1
2
3
4
2 гаструляція                Б утворення зиготи
3 запліднення               В утворення двошарового зародка
4 органогенез               Г формування систем органів
                                      Д формування статевих клітин
27. Визначте назву, особливості будови та функцію органели, зображеної на малюнку

Органела Особливість будови Функція
1 мітохондрія 1 одномембранна 1 розщеплення речовин
2 лізосома 2 двомембранна 2 синтез білків
3 рибосома 3 немембранна 3 синтез АТФ


Четверта частина
А. Поясніть, яке значення знання з біології мають у вашому житті.
Б. Охарактеризуйте рівні організації живої матерії.

Немає коментарів:

Дописати коментар