ПРАКТИЧНІ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЇПрактична робота №1

Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи
Мета: визначити ступінь взаємодії людей та природи на різних етапах еволюції.
                                                     Теоретичні відомості
Етапи становлення взаємовідносин між суспільством та природою
І. Період мисливсько – збиральницької  культури (від палеоліту (2 млн-25-30 тис. років тому) до неоліту (8-4 тис. років тому)). Це період накопичення знань про природу, пристосування людини до природи. У всіх регіонах розселення людей відбувається винищення великих тварин (перша глобальна екологічна криза).
ІІ. Період аграрної культури (від рабовласницького періоду до феодалізму). Людство завдало шкоди природі у зв’язку з розвитком хімії та одержанням перших кислот, пороху. Це період активного використання людиною природних ресурсів, взаємодії з природою. Глобальний тиск на природу був загалом ще незначним і локальним (зміна складу флори і фауни на території Близького Сходу, Північної та Центральної Африки).

ІІІ. Період індустріального суспільства (ХVIII ст. – перша половина ХХ ст.). Характеризується бурхливим розвитком фізики, техніки, атомної енергії, стрімким зростанням населення. Це період страшних за наслідками воєн, хижацької експлуатації природних ресурсів, локальних і регіональних екологічних криз.
ІV. Постіндустріальна епоха (останні 40-50 років). Розпочинається друга глобальна екологічна криза: виникнення процесу парникового ефекту, поява озонової діри та кислотних дощів, суперіндустріалізація, суперхімізація, суперспоживання і суперзабруднення всіх сфер.   
Хід роботи
1.     Ознайомтесь з теоретичним матеріалом.
2.     Оцініть характер впливу людини на природу в різні історичні періоди за шкалою від 1 до 10.
3.     Схарактеризуйте етапи взаємодії суспільства і природи. Заповніть таблицю. 

Назва періоду
Тривалість
періоду
Знаряддя
праці
Влив
на природу
Кількість балів


4.     Побудуйте діаграму, що ілюструє характер впливу на природу.


          


5.     Зробіть висновок
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Практична робота №2
Порівняння обсягів і структури забруднення міст України.
Мета: визначити ступінь забрудненості міст України.
                                                     Теоретичні відомості
Диспропорції у розміщенні  продуктивних сил (промислових і сільськогосподарських об’єктів) призвели до того, що рівень забруднення природного середовища в різних містах України дуже відрізняється, а в цілому перевищує аналогічні показники розвинутих держав у 4-5 разів.  
За ступенем забруднення всю територію України можна умовно розподілити на зони:
1 – чисті  (7% загальної земельної площі – заповідники й національні парки);
2 – умовно чисті – 8% від всієї території країни;
3 – малозабруднені – 14%;
4 - забруднені – 40%;
5 – дуже забруднені – 30%;
6 – зони екологічної катастрофи (майже 1% всієї території України). Це насамперед зона відчуження після аварії на ЧАЕС та райони, прилеглі до неї, а також окремі місцевості в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Львівській і деяких інших областях.
Регіони з найбільш напруженою та гостро кризовою екологічною ситуацією мають найвищу густоту населення. Такими регіонами є передусім Донбас, Кривбас, Харківська, Запорізька і Дніпропетровська промислові агломерації. Нині тут проживає понад четверть усього населення України, яке зазнає значного негативного впливу надмірно забрудненого і отруєного довкілля, особливо повітря, води і ґрунтів.  

Хід роботи

1.     Виберіть два міста України з різних економічно-географічних регіонів Запишіть їхні назви у таблицю.
2.     Знайдіть на економічній карті України обрані міста. Схарактеризуйте їхнє районування, промисловість та населення. Внесіть необхідні ждані до таблиці.
3.     Виходячи з даних про промисловість та кількість населення, визначте види та об’єкти забруднень і доповніть таблицю.
4.     Користуючись даними таблиці «Середні показники захворюваності населення різних медико-географічних регіонів України» (додаток 1), визначте класи захворюваності, що мають найвищі показники в цих регіонах. Дані внесіть до таблиці.
5.      Порівняйте показники обох міст за всіма критеріями і зробіть висновок.

Критерії
Назва міста
_____________________

_________________________

Економічно-георгафічний регіон
Кількість населення

Характерні види промисловості
Види забруднень

Об’єкти забруднень
(ґрунти, річки, атмосфера та ін.)
Стан захворюваності населення (високий, низький).
6       Зробіть висновок:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота №3
Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву.
Мета: визначити стан ґрунтового покриву.
                                                     Теоретичні відомості
       Ігнорування екологічної ємності та ерозійної стійкості ландшафтів під час їх використання, надмірна розораність території у багатьох регіонах країни призводять до деградації земель.
       До деградованих земель належать:
·        земельні ділянки, поверхня яких була порушена внаслідок землетрусу, зсувів, повеней, добування корисних копалин тощо;
·        земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними речовинами та ґрунтами.
       Ерозія           ґрунту – одна з причин зниження продуктивності земельних ресурсів, деградації агроландшафтів унаслідок зменшення запасів гумусу. Швидкість ерозії перевищує швидкість формування та відновлення ґрунту.
       Ерозія ґрунтів буває вітрова та водна. Вітрова ерозія ґрунтів – це видування або перенесення і відкладання найдрібніших часточок ґрунту вітром. Водна ерозія – це руйнування ґрунту під дією води. Вона буває поверхневою ( змив верхнього шару ґрунту під дією дощових крапель або талої води), лінійна (розмив ґрунту вглибину до утворення ярів) та струйчаста (утворення неглибоких пройомів).
Хід роботи
1 Напишіть ознаки, за якими визначається еродованість ґрунтів.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Складіть схему «Причини ерозії ґрунтів».
                                               


3.     Напишіть види ерозії ґрунтів.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.     Визначте заходи, що перешкоджають ерозії ґрунтів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5.     Зробіть висновок

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Практична робота №4
Аналіз схем коло обігу основних речовин у природі на предмет змінності їх ланок антропогенною діяльністю.

Мета: побудувати схеми коло обігу біогенних речовин та визначити зміни, які відбулися в них в результаті втручання невластивих для циклу речовин.
                                                     Хід роботи

1. Доповніть схему коло обігу кисню процеси позначте стрілками і підпишіть. Ті ланки, що можуть бути змінені антропогенною діяльністю людини, позначте іншим кольором.  

         

1.     Проілюструйте схемою коло обіг води у біосфері. Укажіть ланки, що зазнають найбільшого антропогенного впливу.

                           

       3. Накресліть схему коло обігу Карбону, Нітрогену чи фосфору 9одного елемента за вибором). Вкажіть ланки порушення яких з боку людини спричинять порушення всієї схеми коло обігу.

                                

                                                Колообіг  ___________________

4. Назвіть техногенні речовини, які можуть спричинити порушення в циклах коло обігу хімічних елементів та їх ні наслідки. Заповніть таблицю.

                      

Техногенна речовина

Зміни в циклах коло обігу хімічних елементів


5.Зробіть висновок

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота №5
Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні.
Мета: провести аналіз структури природокористування свого регіону та України в цілому, визначити її оптимальний варіант.
                                                     Хід роботи
1.Визначте у своїй області основні галузі промисловості регіонального значення (за картою промисловості України та регіонів), дані занесіть до таблиці.

2.Запишіть у таблицю необхідні природні ресурси для забезпечення виробництва і дайте характеристику кожному ресурсу, поставивши знак « + » у відповідний стовпчик таблиці.

3.Чи є можливість повторного використання відходів у розглянутих галузях промисловості? Зробіть позначку в таблиці.

Галузь промисловості
Необхідні природні ресурси
Характеристика ресурсу
Можливість ре  циклювання відходів
вичерпний
невичерпний
місцевий
привізний
4. Назвіть галузі промисловості всеукраїнського значення у вашому регіоні й охарактеризуйте їх за такою ж схемою.

Галузь промисловості
Необхідні природні ресурси
Характеристика ресурсу
Можливість ре  циклювання відходів
вичерпний
невичерпний
місцевий
привізний5. Чи можна стверджувати, що для вашого регіону характерне раціональне природокористування? Відповідь поясніть.
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

6. Запропонуйте оптимальний варіант структури природокористування в Україні. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  7. Зробіть висновок

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота №6
Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України.
Мета: Схарактеризувати структуру заповідної мережі регіону, ознайомитися із положенням міжнародних та національних програм збереження біорізноманіття.
                                                     Теоретичні відомості
Основою стійкого існування екосистем є біологічне різноманіття. У 1992 році під егідою ООН у Ріо-де-Жанейро було прийнято міжнародну конвенцію про збереження біологічного різноманіття на землі, а в 1998 році – закон України пр. збереження біологічного різноманіття в країні. У 1995 у м. Софія Україна підписала Всеєвропейську стратегію збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. На основі цієї концепції розроблена Національна програма збереження біологічного різноманіття до 2015 року, а також Програма розбудови екологічної мережі в Україні. Низка питань охорони природних середовищ існування рослин і тварин регулюються Земельним (1992 р.), Лісовим (1994 р.) і Водним (1995 р.) кодексами та Кодексом про надра (1994 р.).
Хід роботи
1. Ознайомтеся з Конвенцією ООН про охорону біорізноманіття, запишіть основні положення.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Ознайомтеся з пунктом 3.5 Закону України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» (відомості верховної ради 2000 р., №47, ст.405. запишіть основну мету даного пункту.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Назвіть природоохоронні території вашого регіону. Дані занесіть до таблиці.
4. Вкажіть тип природоохоронних територій.
5. Користуючись картою природно-заповідного фонду України (регіону), зазначте в таблиці місце розташування та площу природоохоронних територій.
6. Назвіть представників флори (фауни), що охороняються на цих природоохоронних територіях. Дані занесіть до таблиці.

Назва природоохоронних територій
Тип
Розташування, площа
Представники флори (фауни), що охороняються

7.Запишіть об’єкти вашого регіону, що входять до складу екологічної мережі області та України.
Екологічна мережа
Об’єкти, що входять до складу


Області


України

8. Як, на вашу думку, можна оцінити виконання положень про збереження біорізноманіття у вашому регіоні, в Україні?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.Зробіть висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота №7
Аналіз співвідношення природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками.
Мета: визначити ландшафтно-екологічні пріоритети розвитку регіону, проаналізувати територіальну структуру місцевих геосистем на предмет її оптимальності.
                                                    
Теоретичні відомості

При моделюванні екологічно оптимальної організації території виділяють дві групи територій:
1. Зони екологічно небезпечних  явищ, тобто антропогенні угіддя (центри індустріалізації, урбанізації, інтенсивної сільськогосподарської діяльності, транспортні магістралі з найбільш інтенсивним рухом).
2. Екологічно стабілізуючі площі, тобто природні угіддя (лісові масиви, болота, природні луки, водойми, заповідні об’єкти).

Хід роботи

       1. Назвіть природні угіддя свого адміністративного району.
       2. Назвіть антропогенні угіддя району.
       3. Укажіть приблизну площу угідь.
       4. Визначте екологічне та економічне значення даних угідь для району.
       5. Усі дані занесіть до таблиці 1.                                         Характеристика території району

Район_________________________________________________________________________
Загальна площа ________________________________________________________________
Населення _____________________________________________________________________
Природна зона _________________________________________________________________

                                                                                                                

Таблиця 1
                                      
Угіддя району
Площа, %
Значення
екологічне
економічне
Природні
Лісові угіддяВодні угіддяСтепиЛукиЗаповідні об’єктиАнтропогенні
Індустріальні центриУбанізовані місцяМісця інтенсивної сільгоспдіяльностіТранспортні магістралі з найбільш інтенсивним рухом
       6. Схарактеризуйте територію своєї області. Всі дані занесіть в таблицю 2.

Характеристика території області

Область _________________________________________________________________________
Загальна площа ________________________________________________________________
Населення _____________________________________________________________________
Природна зона _________________________________________________________________

Таблиця 2
                                      
Угіддя району
Площа, %
Значення
екологічне
економічне
Природні
Лісові угіддяВодні угіддяСтепиЛукиЗаповідні об’єктиАнтропогенні
Індустріальні центриУбанізовані місцяМісця інтенсивної сільгоспдіяльностіТранспортні магістралі з найбільш інтенсивним рухом

7. Зробіть порівняльний аналіз природних та антропогенних угідь своєї області та адміністративного району.

Характеристика
Природні угіддя
Антропогенні угіддя
район
область
район
область
Площа
Характер розташування
Екологічне значення
Економічне значення
Наявність перспектив розвитку


8. Назвіть геосистеми, які є оптимізованими.

                     
Район
Область


9. Назвіть геосистеми, які потребують оптимізації.

Район
Область
  10. Складіть власний план розвитку регіону за допомогою ранжування функцій геосистем.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


11. Зробіть висновок
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2 коментарі:

  1. Добрый день. Большое спасибо за выложенную информацию, она оказалась очень полезной.

    ВідповістиВидалити
  2. Я тут, щоб поділитися своїми свідченнями про те, що зробила для мене гарна довірена позикова компанія. Мене звати Нікіта Таня, росіянка, я прекрасна мати трьох дітей. Я втратила свої кошти, намагаючись отримати позику, мені і дітям було так важко, я пішла в Інтернет, щоб отримати допомогу в позиці. втратив до одного вірного дня, коли я зустрів цього свого друга, який нещодавно забезпечив позику у дуже чесного чоловіка, містера Бенджаміна. Вона познайомила мене з цим чесним офіцером з питань позик, містером Бенджаміном, який допоміг мені оформити позику протягом 5 робочих днів, і я назавжди буду вдячний містеру Бенджаміну за допомогу мені знову стати на ноги. Ви можете зв’язатися з містером Бенджаміном електронною поштою: 247officedept@gmail.com, вони не знають, що я роблю це для них, але я просто повинен це зробити, тому що там багато людей, які потребують допомоги в позиці, будь ласка, прийдіть до цього чесного чоловіка, і ви також можете врятувати. WhatsApp: (+ 1 989-394-3740)

    ВідповістиВидалити