Програма виховної роботи "Клас - родина"Програма виховної роботи
« Клас – родина»
з учнями 10 - 11 класу

Автор: Мішаткіна С.Є.           класний  керівник 10 А класу Смолінського НВО

                 Найважливішою силою, покликаною здійснювати виховання, є сама людина. Уся майстерність вихователя полягає в тому, щоб, знаючи,               якою повинна бути людина, вміти одухотворити її прагненням до свого власного ідеалу.
В. Сухомлинський
Зміст
Вступ
1. Основна частина
1.1 Розділ І  Національне виховання
1.2 Розділ ІІ  Родинне виховання
1.3 Розділ ІІІ  Художньо-естетичне виховання
1.4 Розділ IV  Патріотичне виховання
1.5 Розділ V  Правове виховання
1.6 Розділ VI  Трудове виховання та профорієнтація
1.7. Розділ VII  Робота з батьками
2. Очікувані результати втілення програми (гіпотеза)
3. Модель випускника класу-родини
4. Література

Пояснювальна записка
У перехідний період, коли зживають себе старі форми життя, які не задовольняють потребам нового часу, коли у суспільстві загорається жага культурного оновлення і вироблення нового світосприйняття — в такий період особливої актуальності набувають питання виховання.
Проблемний аналіз освітньої ситуації в школі і країні в цілому, врахування потенційних можливостей школи, її традицій, соціального запиту учнів, педагогів, батьків, зумовили створення авторської моделі «Школа-родина», яка покладена в основу Концепції розвитку школи на 2006-2016 рр.
Виховання учня в школі й сім’ї – це єдиний нерозривний процес. А тому дуже важливо, щоб учителя і батьки об’єднали свої зусилля й можливості та перейшли до тісної співпраці в організації спільної діяльності з вихованням дітей. Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім’я та школа.
Робота над впровадженням моделі «Школа-родина» привела до створення нового структурного елементу в цілісній виховній системі— «класу-родини».
При створенні програми враховувалися особливості контингенту учнів класу, проблеми класного колективу, а саме: 30% учнів виховуються в неповних сім’ях.
Мета програми:
·         створення в класі атмосфери сім’ї, добра, тепла;
·         формування в учнів моральних якостей, естетичної культури, трудових навичок, патріотичних почуттів, готовності до захисту рідної землі.
Діяльність класу родини визначається новим стилем взаємостосунків між сім’єю та школою: на зміну недовір’ю і відчуженості приходять спільне прийняття рішень, зацікавленість та сприяння розвитку класу- родини.
Програма включає такі напрямки роботи:
·         національне виховання
·         родинне виховання;
·         художньо-естетичне;
·         патріотичне виховання;
·         правове виховання;
·         трудове виховання та профорієнтація;
·         робота з батьками;
Всі напрямки взаємозалежні і взаємопов’язані, але враховуючи соціальні, вікові особливості 10 класу приоритетними у роботі класного керівника вважаються:
·         родинне виховання, тому що учні стоять на порозі сімейного життя, скоро стануть батьками й матерями, і від того, які сім’ї вони створять, які цінності привнесуть до своїх сімей, залежить їх життя, життя їх дітей і все життя у майбутньому;
·         трудове виховання та профорієнтація, тому що перед випускниками стає проблема вибору професії і вступу у трудові відношення.
Великий Карамзін писав: «Жизнь человека удалась, если он счастлив домашними и умеет работать без скуки». Цей вислів підтверджує необхідність вибору саме таких приоритетів для роботи зі старшокласниками.
Програма розрахована на 2 роки (10 і 11 класи)

Розділ І
Національне виховання
«Я, родина, Україна»
Мета:
- Виховувати учнів в дусі збереження і розвитку національ­них традицій;
- плекати інтелектуально розвинену, духовно багату, цілісну особистість;
- формувати в учнів національну свідомість, національний характер, світогляд, гуманістичні ідеї.
Заходи:
- Класні, виховні години, бесіди за темами «Звичаї та традиції України», «Символи моєї держави», «Конституція України — основний закон держави»;
- екскурсія «Мій край — моя історія жи­ва»;
- диспут «Яким я бачу майбутнє своєї держави?»;
- година спілкування «Яким є ідеал сучасної молодої людини?»;
- операція «Забуті могили», «Остарбайтери нашого шахтарсько­го селища»;
- конкурс проектів     «Яким я бачу майбутнє своєї держави»;
- випуск стіннівки «мій край —моя історія жива»
- гра-екскурсія «Українська минувшина».

Розділ II
Родинне виховання
«Без сім'ї нема щастя на землі»
Мета:
- Розвиток інтересу до традицій свого народу, родини;
- Виховання людських цінностей; взаєморозуміння між діть­ми, вчителями, батьками; взаємоповага, спілкування;
- Підготовка учнів до життя в існуючих соціальних умовах.
Заходи:
- Виховні години: «Традиції української родини», «Мій клас — моя родина», «Шануй батька й матір», «Поговоримо відверто про це...», «Без сім'ї нема щастя на землі»
- конкурс на краще родовідне дерево;
- диспут «Чи готові ви до сімейного життя»;
- вивчення основних положень сімейного кодексу і других нор­мативних документів які регулюють відношення в сім'ї;
- випуск класної газети «Ровесник» (3 рази на рік);
- ток-шоу «Кожна щаслива родина схожа одна на одну, а кожна нещаслива - нещасна по своєму», «Чому розпадаються роди­ни?», «Авторитет батьківства», «Сексуальні відносини до шлюбу», «Що таке зрілість?»
- створення родинного літопису (фото-, відео репортажі з життя класу);
- участь в акції «Герой класу».
- туристичний похід в ліс.

Розділ ІІІ
Художньо-естетичне виховання
«Краса врятує світ»
Мета:
- Формувати художньо-естетичну культуру засобами націо­нальних культурологічних надбань;
- Розвивати художньо-естетичну освіченість та вихованість дітей.
Заходи:
- Виховні години: «Несімо істину й любов», « Спасибі, музико, тобі»;
- диспут «Від краси до мистецтва»;
- конкурс на кращу листівку-валентинку;
- випуск класної газети « Серця двох»;
- конкурс фотографій « Любов— серце всього»;
- літературно-музична композиція «Доки горить свіча»;
- мистецький салон « Світ Леонардо»;
Розділ ІV.
Патріотичне виховання

Любіть Україну всім серцем своїм
І всіми своїми ділами.
В. Сосюра
Мета:
- збереження історичної пам'яті народу;
- формування патріотичних почуттів готовності до захисту рідної землі.
Заходи:
- Виховні години: «Подвиг непідвладний часу», «Мужність і біль Чорнобиля», «Я пишаюсь, що я українець», «Подвиг непідвладний часу», «Тих днів не змеркне слава», «Ветерани Другої Світової війни»;
- акція милосердя «Грані добра»(благодійно-патріотична акція з виготовлення подарунків ветеранам Другої світової вій­ни);
- зустріч з ветеранами Другої Світової війни «Шляхами мужності»;
- перегляд художнього кінофільму з героїко-патріотичною те­матикою;
- туристичні походи «Місцями бойової слави»;
- викладка книги «У граніті, в бронзі, у серцях»;
- вечір поезії «Ветерани у 20 років»;
- випуск стіннівки «Україна, рідна земля»

Розділ V
Правове виховання.

Я маю право жити на Землі,
Творити, дихати, учитись

Мета:
- формування правової культури;
- прищеплення учням поваги до прав і свобод людини;
- забезпечення й виконання учнями законів України. ї
Заходи:
-    Виховні години: «Закон обов'язковий для всіх», «Я і мої пра­ва».
-    оформлення бюлетеню «Юридична відповідальність за пра­вопорушення»;
-    конкурс знавців історії української державності та правознавс­тва;
-    гра з Конституційного права України «Перший мільйон»;
-    круглий стіл «Будувати життя чи пристосовуватись до нього?» із запрошенням інспектора міліції у справах неповнолітніх.
-    ділова гра «Захист прав дітей у нашій державі»;
-    усний журнал «Декларація прав дитини»;
-    правовий брейн-ринг «На паралельних дорогах прав та обов’язків».


Розділ VI.
Трудове виховання та профорієнтація.

Я за людину визнавав
лише людину по її ділам
М.Джаліль
Мета:
- формування творчої працелюбної особистості, цивілізова­ного господаря;
- забезпечення психологічної, моральної та практичної підго­товки учнів до вибору професії.
Заходи:
-   виховні години «Знайди себе», «Вибір професії - справа сер­йозна», «Здібності людини і професія»;
-   анкетування;
-   благоустрій території школи, участь в акції «Юний госпо­дар» (підготовка, засів, та збір врожаю на закріпленій терито­рії);
-   створення альбому класу «Наші трудові традиції»,
-   зустріч з представниками різних професій, трудових династій;
-   екскурсії на виробництво, в учбові заклади різного рівня акре­дитації;
-   вивчення кодексу України «Про працю», і інших нормативних документів, які регулюють трудові відносини;
-   співпраця з Центром зайнятості,

Розділ VII
Робота з батьками.

Виховання – це вплив на серце тих, кого ми виховуємо
Л.Толстой
Мета:
- підвищення виховного потенціалу сім'ї;
- допомога сім'ї у вирішенні проблем.
Заходи:
-   батьківські збори: «Батьки і діти: конфлікт, чи взаєморозумін­ня», «Сила сімейної традиції», «Роль сімейного виховання у формуванні особистості дитини», «Гармонійний розвиток осо­бистості дитини — головна мета родинного виховання моло­дого покоління»;
-   організація консультацій для батьків, які мають труднощі у сі­мейному вихованні;
-   надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи;
-   організація класно-сімейних свят:
-дні народження
- 8 Березня;
- до Дня сім’ї
Очікувані результати втілення програми «Клас-родина»
Єдність навчального та виховного процесів , їх взаємодія—це особливість навчально-виховного процесу у школі. В основі життєдіяльності класу-родини — родинна, гуманістична етика.
В результаті впровадження програми в учнів досягається наступне:
- відбувається формування системи ціннісних орієнтацій, основу яких складуть відношення до людей ( людяність, повага, любов), до себе (самоповага, саморозвиток, самовдосконалення), до світу ( патріотизм, «почуття гнізда», «життєва мудрість»);
- формується толерантність, високоморальні якості, патріотична, громадянська, правова свідомість;
- підвищується мотивація до навчання;
- понижується рівень тривожності учнів;
- збільшується рівень колективостворення;
- виробляється стиль співробітництва, компромісу;
- підвищується рівень комунікативних здібностей;
- формується здатність проектувати свій подальший професійний розвиток;
- підвищується соціометричний статус особистості ( почуття власної гідності, рівень самооцінки).
Література
1. Національна програма виховання дітей і молоді в Україні.
2. Вєтров І. Про систему виховної роботи // Директор школи. – 2000. – №37
3. Коберник І. Моральне виховання: традиції, проблеми, інновації // Рідна школа. – 2002. – №5. – С. 43-44
4. Малюнкова В. Воспитание: взаимодействие с семьей школьника // Домашнее воспитание. – 2002. – №1. – С. 10-15
5. Парфенова И., Козакова Е. Организация сотрудничества семьи и школы // Воспитание школьников. – 2002. - №3. – С. 25-28
6. Степанов С. Создание системы воспитания: формы, методы, приемы // Директор школы (укр). – 2000. - №2. – С. 34-41
7. Сазонов В. Организация воспитательной работы в классе. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 160 с.
8. Мистецтво життєтворчості особистості: Науково методичний посібник у
2-х ч. / Ред. рада: В.М. Доній, Л.В.Сохань, Г.М. Несен, І.Г. Єрмаков. – К.: ВМН, 1997 – Ч.2: Життєтворчий потенціал нової школи. – 936 с.
9. Вілінська М.С. Шкільний календар: родинні свята. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 192 с. – (Б-ка журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 2 (39))


Немає коментарів:

Дописати коментар