Година спілкування "ЗАКОН І МИ"

Виховна година «Закон і ми»

Мета: ознайомити учнів з основними питаннями зако­нодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження серед учнів школи; виховувати в учнів правову свідомість.
Хід заняття
Розповідь вчителя.
Усі люди зв'язані з певним соціальним середовищем, в якому вони народжуються і формуються. Поза соціаль­ним середовищем, поза суспільством людина немислима. Як кожний ставиться до середовища — питання важливе і для суспільства, і для окремої особи.
Соціальне середовище постає перед людиною в конк­ретній історичній формі — як усталений спосіб життя, як створені суспільством соціальні, матеріальні й духовні цін­ності, як спосіб та умови їх виробництва, розподілу і спо­живання.
Соціальне середовище — це уклад життя людей, що включає їхню працю, суспільно-політичну діяльність, по­бут, рівень добробуту, дозвілля, духовну атмосферу сус­пільства, систему пануючих ідеалів, законів, звичаїв, тра­дицій. Воно становить не просто соціальний фон, на якому діє людина, а всю систему життєдіяльності суспільства, що активно включає особу в соціальні зв'язки. Тому людина не може не виявляти свого ставлення до способу життя, до соціального середовища. І своєю поведінкою вона підтри­мує, зміцнює його або ж, навпаки, послаблює.
Для свого успішного функціонування те чи інше сус­пільство потребує підтримки кожним усталеного способу життя, його законів, ідеалів, звичаїв, традицій, соціальних інститутів, форм праці, виробництва і розподілу. Під впли­вом соціальних потреб ще на світанку історії, в первісно­му суспільстві, склалися прості норми людської поведінки, які зобов'язували всіх членів общини поважати і практично підтримувати усталені громадські порядки.
В інтересах збереження існуючої системи суспільних відносин держава створює право — систему законів, вико­нання яких зберігає і зміцнює соціальне середовище, спосіб життя.
Додержання законів забезпечується примусовою силою держави — армією, судом, органами охорони громадського порядку.
Але суспільство потребує ще й моральної підтримки цих законів — їх морального виправдання, добровільного додер­жання. Неповага до них розцінюється і як порушення норм моралі.
Із правовими питаннями ми зустрічаємось часто. Помил­ковою є думка, ніби сфера застосування права обмежується покаранням осіб, які вчинили різні правопорушення. Бага­то хто з учнів дивується, дізнавшись, що наші повсякденні вчинки часто мають правову оцінку.
Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватись своїми правами і добре виконувати свої обов'язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. Звичайно, у вашому віці неможливо знати детально всі закони. Але основне, що стосується вас, ви повинні знати.
Це і є метою нашої години спілкування.
Запитання до учнів.
1.  На яких принципах у нашому суспільстві ґрунтується право? (На принципах моралі.)
2.  Яку відповідальність за свої аморальні вчинки несе лю­дина віком до 14 років? (Вона несе відповідальність перед школою, товаришами, сім'єю. При неодноразових порушеннях можлива відповідальність перед комісією у справах неповнолітніх).
3.  Яку юридичну відповідальність несе людина в 14 років? (У 14 років настає кримінальна відповідальність за вчи­нення ряду злочинів: вбивство, заподіяння тілесних уш­
коджень, зґвалтування, пограбування, розбій, крадіжка, злісне і особливо злісне хуліганство, розкрадання вогне­пальної зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, умис­не вчинення дій, що можуть викликати аварію потяга, умисне знищення або пошкодження майна.)

4.  Яка відповідальність настає в 15 років? (Майнова від­повідальність за заподіяння майнової шкоди.)
5.  Яка відповідальність настає в 16 років? (Кримінальна,  відповідальність за всі види злочинів.)
6.  Яка відповідальність настає з 18 років? (18 років — це повне цивільне повноліття, коли настає відповідаль­ність за всіма законами.)
7.  Які ви знаєте органи правопорядку? (Суд, арбітраж, ор­гани внутрішніх справ.)
8.  Що таке хуліганство? (Це умисні дії, що грубо порушу­ють громадський порядок і виражають неповагу до сус­пільства.)
9.  Як карається законом хуліганство? (Позбавленням воліна строк до 1 року, або виправними роботами на той же строк, або грошовим штрафом, а злісне хуліганс­
тво — позбавленням волі на строк від 1 до 5 років.)

10.  Чи були ви коли-небудь свідками хуліганства?
11.  Чи допускав хтось із вас хуліганські дії щодо інших людей?
12.  Що для кожного з вас є найбільшим злочином?
13.  У якому, законодавчому документі нашої держави за­кріплено право на освіту? (У Конституції України.)
14.  А в яких документах викладені обов'язки учнів? (У «Законі про освіту», Статуті школи, Правилах для учнів.)
15.  Які є Правила для учнів?
16.  Чи може учень працювати у вільний від навчання час (на канікулах)? З якого віку? Що для цього потрібно? Чи знаєте ви, куди звернутись? (Так, може. З 14 років. Для цього потрібні заява батьків, дозвіл школи. Зверта­тися можна у соціальний відділ для молоді або в інспек­цію у справах неповнолітніх.)
17.  Які правопорушення найчастіше бувають у нашій школі?
18.  Якщо ви стоїте на шкільному обліку як схильні до пра­вопорушень, чи знаєте ви, як треба себе поводити, щоб вас зняли з обліку?
19.  Що розуміється в адміністративному законодавстві під терміном «громадське місце»? (Вулиці, вокзали, кіноте­атри, театри, магазини, установи, бібліотеки, музеї, салони громадських видів транспорту, житлові будин­ки, подвір'я житлових будинків, школи тощо.)
20. Назвіть   кілька   прикладів   протизаконної   поведінки в громадських місцях.
21. Проаналізуйте ситуацію (на вибір):
а)         Користуючись тим, що в шкільному коридорі нікого не було, учень порвав чудову фотогазету, що висіла на стіні. Чи порушив цей учень правила поведінки в громадському місці, враховуючи те, що у скоєному вчинку він не признався?
б)         Один з учнів школи ненавмисне розбив шибку у вікні коридору. І хоч цього ніхто не бачив, хлопчик сказав про свій вчинок класному керівникові й однокласни­кам. Прийшовши додому, схвильований хлопчик роз­повів про неприємну подію батькам. Тато дістав шибку потрібного розміру, наступного дня учень приніс її в школу. Техпрацівники допомогли вставити шибку. Як ви вважаєте, цей вчинок є порушенням поведінки в громадському місці?
22.  Чи є серед ваших знайомих працівники міліції?
23.  Чи міг би ти стати на захист людини, яку б'ють, грабу­ють чи хочуть вбити?
24.  Що означає «охороняти природу»? (Не допускати та кого впливу на навколишнє середовище, яке погіршува­ло б його. Здійснювати заходи проти викидів шкідли­вих газів в атмосферу, шкідливих стічних вод у річки, озера, моря. Виправляти помилки, допущені людьми в минулому: очищати річки й озера, відновлювати ліси, зберігати зникаючі види тварин і рослин.)
25.  Що таке власність неповнолітніх? (Деякі особисті речі — одяг, книги та інше.)
26.  У яких випадках підліток може розпоряджатися цінним власним майном, наприклад будинком, дачею, автомо­білем? (У випадках спадку, даруванні власності підліт­ка може бути будь-яке майно. Підліток, як і повноліт­ній, може володіти, користуватися, розпоряджатися
цим майном.
)

27.  Які ви знаєте основні обов'язки батьків і дітей? (Обов'язок батьків — виховувати дітей, піклуватися про їхній фізичний і моральний розвиток, підготовку їх до праці. Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, а в разі потреби — повнолітніх непрацездат­них дітей. Обов'язок дітей — піклуватися про батьків. У разі, якщо батьки непрацездатні й потребують допо­моги, повнолітні працездатні діти їх утримують.)
28.  Де, коли, у яких випадках кожній людині в житті можуть стати у нагоді юридичні знання? (Коли людина сама поруши­ла закон або коли допущено порушення закону щодо неї.)
29.  Порівняйте дві галузі знань: медицину і правознавство. Скажіть, що спільне ви бачите між ними? (В обох галузях лікують людей: медицина лікує тіло, а правознавс­тво — розум, вчинки людей.)
 

Заключне слово вчителя.
Не за горами час, коли ви закінчите школу і вступите у самостійне життя. Від вас вимагається успішно займати­ся дорученою справою, бути відповідальними, виконувати громадянські обов'язки — хорошого трудівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками і зловживаннями в суспільстві, господаря багатств країни, сім'янина. Державі будуть важливі ваші думки, пропозиції щодо проектів зако­нодавчих актів, які виносяться на широке обговорення. При цьому корисно поповнювати свої правові знання. Особливо важливим є зміцнення готовності боротися зі злом, непри­миренність до того, що заважає нам жити. Усе це потрібно громадянинові України.
Немає коментарів:

Дописати коментар